ŚWIADCZENIA RODZINNE

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r., Nr 139, poz. 992 z późn. zm.) (format PDF, rozmiar 356KB)

AKTUALNOŚCI


Świadczenia rodzicielskie

Ośrodek Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich informuje, że od 1 stycznia 2016 roku wchodzi w życie nowelizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych wprowadzającej świadczenie rodzicielskie.

Świadczenie rodzicielskie będzie przysługiwać osobom, które urodziły dziecko, a które nie otrzymują zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego. Uprawnieni do pobierania tego świadczenia będą więc między innymi bezrobotni (niezależnie od rejestracji lub nie w urzędzie pracy), studenci, rolnicy, a także wykonujący prace na podstawie umów cywilnoprawnych. Także osoby zatrudnione lub prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, jeśli nie będą pobierały zasiłku macierzyńskiego będą mogły ubiegać się o świadczenie rodzicielskie.

Czytaj wiecej...


Zmiana kryterium dochodowego w świadczeniach rodzinnych

Od dnia 1 listopada 2015 r. zmieniło się kryterium dochodowe uprawniające do ubiegania się o świadczenia rodzinne. Zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 674 zł. W przypadku gdy członkiem rodziny jest osoba legitymująca się orzeczeniem o niepełnosprawności - kwota ta wynosi 764 zł.

Ponadto jeżeli dochód w rodzinie w przeliczeniu na osobę przekroczy kwotę uprawniającą do ubiegania się o zasiłek rodzinny o kwotę niższą lub równą kwocie najniższego zasiłku rodzinnego tj. 89 zł zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli przysługiwał w poprzednim okresie zasiłkowym.

 


Wzrost kwot zasiłku rodzinnego i niektórych dodatków

Od 1 listopada 2015 r. wzrastają kwoty zasiłku rodzinnego i niektórych dodatków do zasiłku rodzinnego.

Wysokość zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie:

 • na dziecko do ukończenia 5 roku życia - 89 zł,
 • na dziecko od 5 roku życia do 18 roku życia - 118 zł,
 • na dziecko powyżej 18 roku życia do 24 roku życia - 129 zł,
 • dodatek tytułu samotnego wychowywania dziecka - 185 zł,
 • dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej - 90 zł,
 • dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku do ukończenia 5
  roku życia - 80 zł i powyżej 5 roku życia - 100 zł,
 • dodatek z tytułu dojazdu dziecka do szkoły – 63 zł,
 • dodatek na częściowe pokrycie kosztów zamieszkania w miejscowości, w której znajduje się
  szkoła – 105 zł.

Kwoty pozostałych dodatków nie ulegają zmianie.


Informacja dla opiekunów

Zgodnie z art. 8 ustawy z 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz.U z 2014 poz. 567) informuję, o możliwości złożenia w Ośrodku Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich wniosku o przyznanie zasiłku dla opiekuna.


W dniu 15 maja 2014r. weszła w życie ustawa 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, która określa warunki nabywania oraz zasady ustalania i wypłacania zasiłków dla opiekunów osobom, które utraciły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego z dniem 1 lipca 2013r. na podstawie art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1548 oraz z 2013 r. poz. 1557).

Zgodnie z art. 2 ust. 2 ustawy, zasiłek dla opiekuna przysługuje:

 1. za okresy od dnia 1 lipca 2013 r. do dnia poprzedzającego dzień wejścia w życie ustawy, w których osoba spełniała warunki do otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego określone w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992, z późn. zm.) w brzmieniu obowiązującym w dniu 31 grudnia 2012 r.
 2. od dnia wejścia w życie ustawy, jeżeli osoba spełnia warunki do otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego określone w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych w brzmieniu obowiązującym w dniu 31 grudnia 2012 r.

Zasiłek dla opiekuna za okres od dnia 1 lipca 2013 r. do dnia poprzedzającego dzień wejścia w życie ustawy przysługuje wraz z odsetkami ustalonymi w wysokości odsetek ustawowych, określonej przepisami prawa cywilnego (art. 2 ust. 3).

Zasiłek dla opiekuna w myśl art. 2 ust. 5 ustawy nie przysługuje za okresy, w których:

 1. osobie ubiegającej się o zasiłek dla opiekuna zostało ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego lub
 2. na osobę wymagającą opieki innej osobie zostało ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego.

Zarejestrowanie w powiatowym urzędzie pracy jako osoba poszukująca pracy lub posiadanie statusu bezrobotnego nie ma wpływu na uprawnienie do zasiłku dla opiekuna w okresie od dnia 1 lipca 2013 r. do dnia złożenia wniosku o ustalenie zasiłku dla opiekuna (art. 2 ust. 6).

W myśl art. 3 ust. 1 punkt 1 i 2 ustawy, w przypadku, gdy o zasiłek dla opiekuna ubiegają się rolnicy, małżonkowie rolników lub domownicy, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2013 r. poz. 1403, 1623 i 1650) świadczenie to przysługuje odpowiednio:

 1. rolnikom w przypadku zaprzestania prowadzenia przez nich gospodarstwa rolnego;
 2. małżonkom rolników lub domownikom w przypadku zaprzestania prowadzenia przez nich gospodarstwa rolnego albo wykonywania przez nich pracy w gospodarstwie rolnym.

Zaprzestanie prowadzenia gospodarstwa rolnego lub zaprzestanie wykonywania pracy w gospodarstwie rolnym potwierdza się stosownym oświadczeniem złożonym pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań (art. 3 ust. 2).

Zasiłek dla opiekuna przysługuje w wysokości 520 zł miesięcznie (art. 4).

Postępowanie w sprawie ustalenia prawa do zasiłku dla opiekuna organ ustalający prawo do świadczeń pielęgnacyjnych wszczyna na wniosek osoby ubiegającej się o zasiłek dla opiekuna. Wniosek może być złożony nie później niż w terminie 4 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.

Jeśli w okresie 4 miesięcy od wejścia w życie ustawy toczy się postępowanie o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności osobie, nad którą jest sprawowana opieka, wniosek może być złożony nie później niż w terminie 4 miesięcy od dnia wydania tego orzeczenia (art. 5 ust. 2).

Ustalając prawo do zasiłku dla opiekuna za okres od dnia wejścia w życie ustawy organ ustalający prawo do świadczenia pielęgnacyjnego zwraca się do kierownika ośrodka pomocy społecznej o przeprowadzenie rodzinnego wywiadu środowiskowego, na zasadach określonych w przepisach o pomocy społecznej, w celu potwierdzenia faktu sprawowania opieki przez osobę ubiegającą się o zasiłek dla opiekuna.

Warunki do otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego określone w 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, w brzmieniu obowiązującym w dniu 31 grudnia 2012 r.:

Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia przysługuje:

 1. matce albo ojcu,
 2. innym osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. z 1964r. Nr 9, poz.59, z późn. zm.) ciąży obowiązek alimentacyjny, z wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności.
 3. opiekunowi faktycznemu dziecka - jeżeli nie podejmuje lub rezygnuje z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, albo osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Osobie innej niż spokrewniona w pierwszym stopniu, na której ciąży obowiązek alimentacyjny, przysługuje świadczenie pielęgnacyjne, w przypadku gdy nie ma osoby spokrewnionej w pierwszym stopniu albo gdy osoba ta nie jest w stanie sprawować opieki, o której mowa wyżej (art. 17 ust. 1a)

Zgodnie z art. 17 ust. 5 ustawy o świadczeniach rodzinnych, w jego brzmieniu obowiązującym w dniu 31 grudnia 2012r., świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje, jeżeli:

 1. osoba sprawująca opiekę ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej z tytułu śmierci małżonka przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego świadczenia emerytalno-rentowego, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego;
  • osoba sprawująca opiekę ma ustalone prawo do świadczenia pielęgnacyjnego na inną osobę w rodzinie lub poza rodziną.
 2. osoba wymagająca opieki:
  • pozostaje w związku małżeńskim, chyba że współmałżonek legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.
  • została umieszczona w rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej spokrewnionej z dzieckiem, na której ciąży obowiązek alimentacyjny, albo, w związku z koniecznością kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno - wychowawczym i korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu z wyjątkiem zakładów opieki zdrowotnej;
 3. osoba w rodzinie ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury na to dziecko;
 4. osoba w rodzinie ma prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, albo do świadczenia pielęgnacyjnego na tę lub inną osobę w rodzinie lub poza rodziną.
 5. na osobę wymagającą opieki członek rodziny jest uprawniony za granicą do świadczenia na pokrycie wydatków związanych z opieką, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Poprzez zatrudnieniu lub inną pracę zarobkową, w myśl art. 3 pkt 22 ustawy o świadczeniach rodzinnych należy rozumieć: wykonywanie pracy na podstawie stosunku pracy, stosunku służbowego, umowy o pracę nakładczą oraz wykonywanie pracy lub świadczenie usług na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia, umowy o dzieło albo w okresie członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, spółdzielni kółek rolniczych lub spółdzielni usług rolniczych, a także prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej.

 


Komunikat w sprawie weryfikacji kwot kryteriów dochodowych
i wysokości świadczeń rodzinnych od 1 listopada 2009 r.

Kwoty kryteriów dochodowych oraz poszczególnych świadczeń rodzinnych podlegają weryfikacji co trzy lata. Najbliższa weryfikacja nastąpi 1 listopada 2009 roku. Zakres tej weryfikacji został określony w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2009 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę do ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych (Dz. U. Nr 129, poz. 1058).

Ośrodek Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich informuje, że na podstawie w/w rozporządzenia:

 • podwyższa się od 1 listopada 2009 r. kwotę zasiłku rodzinnego do wysokości miesięcznie:
  • 68 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 lat,
  • 91 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 lat,
  • 98 zł na dziecko powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 lat.
 • podwyższa się od 1 listopada 2009 r. kwotę świadczenia pielęgnacyjnego do wysokości 520 zł miesięcznie.
 • na obecnym poziomie pozostaje wysokość dodatków do zasiłku rodzinnego, jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka oraz zasiłku pielęgnacyjnego
 • wysokość kryteriów dochodowych uprawniających do świadczeń rodzinnych pozostaje na obecnym poziomie.


Ośrodek Pomocy Społecznej W Ząbkowicach Śląskich informuje, że w dniu 20 lipca 2009 r. opublikowane zostało rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U. Nr 114, poz. 950).

Zmianie ulegają w szczególności wzory niektórych wniosków i zaświadczeń, w tym wzór zaświadczenia urzędu skarbowego o wysokości dochodów uzyskanych przez członków rodziny w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych, co stanowi konsekwencję zmiany wzoru służącego ustaleniu wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, tj. 4 sierpnia 2009 r.

Wnioski o przyznanie świadczeń rodzinnych na okres zasiłkowy 2009/2010 przyjmowane będą po 20 sierpnia 2009 roku.

W przypadku złożenia wniosku wraz z dokumentami do dnia 10 października ustalenie prawa do świadczeń oraz wypłata za miesiąc listopad nastąpi do dnia 30 listopada.

W przypadku złożenia wniosku po dniu 10 października, ustalenie prawa do świadczeń oraz wypłata za miesiąc listopad nastąpi do 31 grudnia.

Ponadto, Ośrodek informuje, że nie uległo zmianie kryterium dochodowe uprawniające do ubiegania się o świadczenia rodzinne, tj:

 • prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku przysługuje osobom, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 504 zł.
 • w przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek przysługuje, jeśli dochód w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 583 zł.

Wysokość przeciętnego dochodu uzyskanego z hektara przeliczeniowego za rok 2006 ogłoszona zostanie przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego nie później niż do 23 września, więc do tego czasu nie będzie możliwe ustalenie dochodu rodziny utrzymującej się z gospodarstwa rolnego. Może to spowodować opóźnienie w wypłacie świadczeń za wrzesień.

DRUKI WNIOSKÓW DOSTĘPNE BĘDĄ W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ PO 20 SIERPNIA 2009 ROKU.

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka

Ośrodek Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich informuje, że od 1 listopada 2009 r. przy ubieganiu się o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka, jak również o dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka, wymagane będzie przedłożenie zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego, że matka dziecka pozostawała pod opieką lekarską przez okres co najmniej od 10 tygodnia ciąży do porodu. Minister właściwy do spraw zdrowia, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zabezpieczenia społecznego, określi, w drodze rozporządzenia, formę opieki medycznej oraz wzór wymaganego zaświadczenia. Powyższy warunek nie dotyczy opiekunów prawnych dziecka i osób, które wystąpiły do sądu o przysposobienie dziecka. Wymóg ten nie dotyczy także osób, które złożą wnioski o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka lub dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka przed 1 listopada 2009 r.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich informuje o przedłużeniu do dnia 31 października 2009 r. okresu zasiłkowego, na który ustalane jest prawo do świadczeń rodzinnych oraz zmian zasad przyznawania dodatku z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego.

Ustawą z dnia z dnia 17 października 2008 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 18 grudnia 2008 r., Nr 223, poz. 1456), okres zasiłkowy ustalony został na okres od 1 listopada do 31 października następnego roku kalendarzowego.

W związku z tym, bieżący okres zasiłkowy, który rozpoczął się 1 września 2008 r., został przedłużony do 31 października 2009 r.

Oznacza to, że decyzje o prawie do świadczeń rodzinnych wydane przed 1 stycznia 2009 r., z terminem do 31 sierpnia 2009 r., zostaną przedłużone do 31 października 2009 r. W nowych decyzjach prawo do świadczeń ustala się na okres do 31 października 2009 r.

Prawo do dodatków związanych z nauką dziecka ustalane jest odpowiednio do obowiązujących dotychczas zasad poświadczenia nauki dziecka, uwzględniając zarówno bieżący rok szkolny 2008/2009, jak i dwa miesiące (wrzesień, październik 2009) przyszłego roku szkolnego.

W związku z usunięciem, z dniem 1 stycznia 2009 r., ograniczenia terminu złożenia wniosku o dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego, wniosek o ten dodatek może być złożony w każdym czasie przypadającym do końca okresu zasiłkowego. Dodatek przysługuje raz w roku szkolnym.

Oznacza to, że w bieżącym okresie zasiłkowym, wyjątkowo obejmującym rozpoczęcie dwóch lat szkolnych (1 września 2008 r. rozpoczął się rok szkolny 2008/2009, a 1 września 2009 r. rozpocznie się kolejny rok szkolny 2009/2010), dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego będzie mógł być wypłacony dwa razy – pierwszy raz za rok szkolny 2008/2009 (większość świadczeniobiorców otrzymała już to świadczenie wraz z zasiłkiem rodzinnym przyznanym za wrzesień 2008 r. lub w późniejszych miesiącach) oraz drugi raz - w okresie wrzesień – październik 2009 r. za rok szkolny 2009/2010.

W kolejnych okresach zasiłkowych, które trwać będą od 1 listopada do 31 października następnego roku kalendarzowego, dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego przysługiwał będzie tylko raz i wypłacany będzie nie na początku, ale pod koniec okresu zasiłkowego.

do góry

Projekt i wykonanie INESA