PROGRAM "RODZINE 500 PLUS"

Logo Programu 500 Plus

W Gminie Ząbkowice Śląskie Program „Rodzina 500 plus” realizowany jest przez Ośrodek Pomocy Społecznej.

Treść ustawy dostępna jest w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej www.dziennikustaw.gov.pl

Ustawa z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (format PDF, rozmiar 930KB)

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich informuje, że od 1 sierpnia 2017 r. zmieniają się przepisy ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci w zakresie ustalania prawa do świadczenia wychowawczego oraz wzoru wniosku oraz załączników do wniosku.

Główne zasadny przyznawania świadczenia wychowawczego nie ulegną zmianie. W dalszym ciągu świadczenie wychowawcze ustalane jest na okres od dnia 1 października do dnia 30 września roku następnego w kwocie 500,00 zł miesięcznie (niezależnie od dochodu) na drugie i każde kolejne dziecko w rodzinie, jak również na pierwsze dziecko jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800,00 zł netto. Jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne, świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1200,00 zł netto.

Zmiany dotyczą:

 1. utraty i uzyskania dochodu – przepisów o utracie i uzyskaniu dochodu nie będzie się stosować do dochodu z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej i dochodu z tytułu wyrejestrowania lub rozpoczęcia pozarolniczej działalności gospodarczej, jeżeli utrata dochodu z tych tytułów i uzyskanie dochodu u tego samego pracodawcy lub ponowne rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej nastąpiło w okresie 3 miesięcy licząc od dnia utraty dochodu;
 2. ustalania dochodu osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą podlegającą opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne – dochód ustalany będzie na podstawie dochodu ogłaszanego corocznie w drodze obwieszczenia przez ministra właściwego do spraw rodziny;
 3. przyznawania świadczenia wychowawczego osobom deklarującym samotne wychowywanie dzieci - świadczenie wychowawcze nie będzie przysługiwać, jeżeli osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało ustalone, na rzecz tego dziecka od jego rodzica, świadczenie alimentacyjne na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, chyba że:
  • drugi z rodziców dziecka nie żyje,
  • ojciec dziecka jest nieznany,
  • powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone,
  • sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka,
  • dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest po opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach.
 4. ustalania prawa do świadczenia wychowawczego na dzieci pozostające pod opieką naprzemienną rodziców nietworzących rodziny - dziecko będzie zaliczało się jednocześnie do członków rodzin obydwojga rodziców, w sytuacji gdy będzie ono, zgodnie z orzeczeniem sądu, pod opieką naprzemienną obojga rodziców rozwiedzionych lub żyjących w separacji lub żyjących w rozłączeniu w przypadku, gdy opieka naprzemienna będzie sprawowana w porównywalnych i powtarzających się okresach.

Ponadto informujemy, że Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej na stronie internetowej zamieściło przykładowy wzór wniosku oraz zalaczników zgodne z obowiązującym od 1 sierpnia 2017 r. stanem prawnym.

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na kolejny okres świadczeniowy 2017/2018 będą przyjmowane od 1 sierpnia 2017 r.


 1. Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (format PDF, rozmiar 141KB)
 2. Oświadczenie o dochodach swoich albo członka rodziny osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych (format PDF, rozmiar 94KB)
 3. Oświadczenie wnioskodawcy o wielkości jego gospodarstwa rolnego albo gospodarstwa członka rodziny wyrażona w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego (format PDF, rozmiar 84KB)
 4. Oświadczenie wnioskodawcy o wysokości jego składek na ubezpieczenie zdrowotne albo składek członka rodziny w roku kalendarzowym poprzedzającym okres na jaki ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego (format PDF, rozmiar 80KB)

 

Uwaga! Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego są bezpłatne. Za ich pobranie, pomoc w wypełnieniu czy złożenie nie można żądać pieniędzy. Przestrzegamy przed stronami, na których oferowane są tego typu usługi.

 

Wszelkie informacje można również uzyskać telefonicznie pod numerami telefonu: 
(74) 8 153 854
(74) 8 100 946

 

Projekt i wykonanie INESA