PROGRAM „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ”
- EDYCJA 2023

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

Gmina Ząbkowice Śląskie w 2023 r. ponownie przystąpiła do programu realizowanego w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” edycja 2023. Program zapewnia usługę asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osobom niepełnosprawnym. Program adresowany jest do osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionych, które wymagają usługi asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, zwanych dalej „uczestnikami Programu”.

Program ma na celu:

  • wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla pełnoletnich osób niepełnosprawnych, posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, wydawane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1172) albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionych;
  • możliwość skorzystania przez osoby niepełnosprawne z pomocy asystenta przy wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym;
  • ograniczenie skutków niepełnosprawności oraz stymulowanie osoby niepełnosprawnej do podejmowania aktywności i umożliwienie realizowania prawa do niezależnego życia;
  • przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność oraz wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych, umożliwienie osobom niepełnosprawnym uczestnictwo w życiu lokalnej społeczności np. poprzez udział w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych czy też sportowych.

W ramach Programu gmina otrzymała wsparcie finansowe w wysokości 100% kosztów realizacji usług asystenta w wysokości 1 668 679,20 zł. Z usług asystenta skorzysta 116 osób z orzeczeniami o znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Limit godzin usług asystenta w 2023 r. przypadających na 1 uczestnika Programu wynosi nie więcej niż 408 rocznie dla osoby ze znacznym orzeczeniem o niepełnosprawności, 193 godzin rocznie dla osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności i dla 229 godzin dla dziecka z orzeczeniem o niepełnosprawności. Koszt 1 godziny usług asystenta wynosił do 40 zł brutto za godzinę.

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich ogłasza nabór kandydatów do pełnienia funkcji Asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej do programu: „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ” – edycja 2023”.

Ogłoszenie o naborze na Asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej (PDF)

 

 Program Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - plakat

 

© 2023 OPS Ząbkowice Śląskie