PROGRAM „OPIEKA WYTCHNIENIOWA” - EDYCJA 2023

Opieka wytchnieniowa

"Opieka wytchnieniowa" adresowana jest do osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności, których członkowie rodzin lub opiekunowie sprawujący bezpośrednią opiekę, wymagają wsparcia w postaci doraźnej, krótkotrwałej przerwy w sprawowaniu opieki oraz podniesienia swoich umiejętności i wiedzy w zakresie opieki nad tym osobami. Program adresowany jest do dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności, jeżeli występuje konieczność stałej lub długotrwałej opieki, lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji, jak również konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Nasza gmina przystąpiła do realizuje moduł I w ramach Programu "Opieka wytchnieniowa"- edycja 2023. MODUŁ I to świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego, skierowanego do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami, o których mowa powyżej oraz osób o znacznym stopniu niepełnosprawności niekorzystających z innych form usług w ilości 184 godzin rocznie w:

  • miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej,
  • ośrodku wsparcia, domu pomocy społecznej jako zorganizowanej usługi.

Zgodnie z programem koszt jednej usługi opieki wytchnieniowej wynosi do 40 zł. brutto. Na realizację powyższego programu gmina otrzymała dofinansowanie z środków Funduszu Solidarnościowego w 100 % całości zadania tj. 60 057,60 zł.

 

W 2023 r. z tej formy pomocy skorzysta 8 osób, w tym 3 dzieci.

 

 Program Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - plakat

 

© 2023 OPS Ząbkowice Śląskie