Deklaracja dostępności

Wstęp deklaracji

Ośrodek Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://www.opszabkowiceslaskie.pl/

Data publikacji strony internetowej: 2010-11-20

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej: - Serwis zawiera dokumenty w formacie PDF. Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR.

Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-22. Deklaracja została zaktualizowana: 2024-03-28. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Ułatwienia na stronie podmiotowej http://www.opszabkowiceslaskie.pl/

  • na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki
  • jest zwiększony kontrast
  • jest możliwość zmiany wielkości tekstu na stronie

Informacja zwrotna i dane kontaktowe

Na podstawie Art.18.(1-6): Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt na adres sekretariat@opszabkowiceslaskie.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu tel. 74 815 38 54. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Postępowanie odwoławcze

Na podstawie Art.18.7: W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich. (https://www.rpo.gov.pl/)

Dostępność architektoniczna

Dostosowanie wejść do budynków

Budynek Ośrodka Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich zlokalizowany jest przy ul.Os. XX-lecia 52. Budynek posiada dwie kondygnacje, przy czym Biuro Obsługi Klienta znajduje się na parterze, na poziomie ulicy. Wejście na drugie piętro znajduje się obok wejścia głównego. Obok wejścia znajduje się winda umożliwiająca wjazd dla osób niepełnosprawnych i osób z wózkami dla dzieci na I piętro. Do budynku prowadzi jedno wejście od Os. XX-lecia. Od poziomu chodnika są cztery schody oraz podjazd dla osób niepełnosprawnych i osób z wózkami dla dzieci.

Dostosowanie korytarzy

Korytarze są dostosowane dla osób na wózkach.

Na piętra budynku prowadzą schody oraz winda. Na I piętrze jest toaleta dla osób z niepełnosprawnościami. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Dostosowanie schodów

Brak dostosowania schodów dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

Dostosowanie wind

Winda dla osób niepełnosprawnych na I piętro.

Dostępność pochylni

1 pochylnia.

Dostępność platform

Brak platform.

Dostępność informacji głosowych i pętli indukcyjnych

Ośrodek Pomocy Społecznej posiada jedną pętlę indukcyjną w Punkcie Obsługi Interesanta dedykowaną użytkownikom aparatów słuchowych oraz implantów.

W Ośrodku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Dostosowanie parkingów

Miejsca parkingowe ogólnodostępne znajdują się w pobliżu ul.Os.XX-lecia jak Miejsca parkingowe nie są wyznaczone liniami. Na parkingu wyznaczone są 2 miejsca dla osób niepełnosprawnych.

Prawo wstępu z psem asystującym

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Brak dostosowanego udogodnienia dla psa asystującego i psa przewodnika.

Dostępność tłumacza języka migowego

W budynku nie ma możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego.

 

© 2024 OPS Ząbkowice Śląskie