WIADCZENIA RODZINNE

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r., Nr 139, poz. 992 z późn. zm.) (format PDF, rozmiar 356KB)

AKTUALNOCI


Świadczenia rodzicielskie

Ośrodek Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich informuje, że od 1 stycznia 2016 roku wchodzi w życie nowelizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych wprowadzającej świadczenie rodzicielskie.

Świadczenie rodzicielskie będzie przysługiwać osobom, które urodziły dziecko, a które nie otrzymują zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego. Uprawnieni do pobierania tego świadczenia będą więc między innymi bezrobotni (niezależnie od rejestracji lub nie w urzędzie pracy), studenci, rolnicy, a także wykonujący prace na podstawie umów cywilnoprawnych. Także osoby zatrudnione lub prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, jeśli nie będą pobierały zasiłku macierzyńskiego będą mogły ubiegać się o świadczenie rodzicielskie.

Czytaj wiecej...


Zmiana kryterium dochodowego w świadczeniach rodzinnych

Od dnia 1 listopada 2015 r. zmieniło się kryterium dochodowe uprawniające do ubiegania się o świadczenia rodzinne. Zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 674 zł. W przypadku gdy członkiem rodziny jest osoba legitymująca się orzeczeniem o niepełnosprawności - kwota ta wynosi 764 zł.

Ponadto jeżeli dochód w rodzinie w przeliczeniu na osobę przekroczy kwotę uprawniającą do ubiegania się o zasiłek rodzinny o kwotę niższą lub równą kwocie najniższego zasiłku rodzinnego tj. 89 zł zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli przysługiwał w poprzednim okresie zasiłkowym.

 


Wzrost kwot zasiłku rodzinnego i niektórych dodatków

Od 1 listopada 2015 r. wzrastają kwoty zasiłku rodzinnego i niektórych dodatków do zasiłku rodzinnego.

Wysokość zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie:

 • na dziecko do ukończenia 5 roku życia - 89 zł,
 • na dziecko od 5 roku życia do 18 roku życia - 118 zł,
 • na dziecko powyżej 18 roku życia do 24 roku życia - 129 zł,
 • dodatek tytułu samotnego wychowywania dziecka - 185 zł,
 • dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej - 90 zł,
 • dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku do ukończenia 5
  roku życia - 80 zł i powyżej 5 roku życia - 100 zł,
 • dodatek z tytułu dojazdu dziecka do szkoły – 63 zł,
 • dodatek na częściowe pokrycie kosztów zamieszkania w miejscowości, w której znajduje się
  szkoła – 105 zł.

Kwoty pozostałych dodatków nie ulegają zmianie.


Informacja dla opiekunów

Zgodnie z art. 8 ustawy z 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz.U z 2014 poz. 567) informuję, o możliwości złożenia w Ośrodku Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich wniosku o przyznanie zasiłku dla opiekuna.


W dniu 15 maja 2014r. weszła w życie ustawa 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, która określa warunki nabywania oraz zasady ustalania i wypłacania zasiłków dla opiekunów osobom, które utraciły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego z dniem 1 lipca 2013r. na podstawie art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1548 oraz z 2013 r. poz. 1557).

Zgodnie z art. 2 ust. 2 ustawy, zasiłek dla opiekuna przysługuje:

 1. za okresy od dnia 1 lipca 2013 r. do dnia poprzedzającego dzień wejścia w życie ustawy, w których osoba spełniała warunki do otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego określone w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992, z późn. zm.) w brzmieniu obowiązującym w dniu 31 grudnia 2012 r.
 2. od dnia wejścia w życie ustawy, jeżeli osoba spełnia warunki do otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego określone w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych w brzmieniu obowiązującym w dniu 31 grudnia 2012 r.

Zasiłek dla opiekuna za okres od dnia 1 lipca 2013 r. do dnia poprzedzającego dzień wejścia w życie ustawy przysługuje wraz z odsetkami ustalonymi w wysokości odsetek ustawowych, określonej przepisami prawa cywilnego (art. 2 ust. 3).

Zasiłek dla opiekuna w myśl art. 2 ust. 5 ustawy nie przysługuje za okresy, w których:

 1. osobie ubiegającej się o zasiłek dla opiekuna zostało ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego lub
 2. na osobę wymagającą opieki innej osobie zostało ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego.

Zarejestrowanie w powiatowym urzędzie pracy jako osoba poszukująca pracy lub posiadanie statusu bezrobotnego nie ma wpływu na uprawnienie do zasiłku dla opiekuna w okresie od dnia 1 lipca 2013 r. do dnia złożenia wniosku o ustalenie zasiłku dla opiekuna (art. 2 ust. 6).

W myśl art. 3 ust. 1 punkt 1 i 2 ustawy, w przypadku, gdy o zasiłek dla opiekuna ubiegają się rolnicy, małżonkowie rolników lub domownicy, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2013 r. poz. 1403, 1623 i 1650) świadczenie to przysługuje odpowiednio:

 1. rolnikom w przypadku zaprzestania prowadzenia przez nich gospodarstwa rolnego;
 2. małżonkom rolników lub domownikom w przypadku zaprzestania prowadzenia przez nich gospodarstwa rolnego albo wykonywania przez nich pracy w gospodarstwie rolnym.

Zaprzestanie prowadzenia gospodarstwa rolnego lub zaprzestanie wykonywania pracy w gospodarstwie rolnym potwierdza się stosownym oświadczeniem złożonym pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań (art. 3 ust. 2).

Zasiłek dla opiekuna przysługuje w wysokości 520 zł miesięcznie (art. 4).

Postępowanie w sprawie ustalenia prawa do zasiłku dla opiekuna organ ustalający prawo do świadczeń pielęgnacyjnych wszczyna na wniosek osoby ubiegającej się o zasiłek dla opiekuna. Wniosek może być złożony nie później niż w terminie 4 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.

Jeśli w okresie 4 miesięcy od wejścia w życie ustawy toczy się postępowanie o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności osobie, nad którą jest sprawowana opieka, wniosek może być złożony nie później niż w terminie 4 miesięcy od dnia wydania tego orzeczenia (art. 5 ust. 2).

Ustalając prawo do zasiłku dla opiekuna za okres od dnia wejścia w życie ustawy organ ustalający prawo do świadczenia pielęgnacyjnego zwraca się do kierownika ośrodka pomocy społecznej o przeprowadzenie rodzinnego wywiadu środowiskowego, na zasadach określonych w przepisach o pomocy społecznej, w celu potwierdzenia faktu sprawowania opieki przez osobę ubiegającą się o zasiłek dla opiekuna.

Warunki do otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego określone w 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, w brzmieniu obowiązującym w dniu 31 grudnia 2012 r.:

Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia przysługuje:

 1. matce albo ojcu,
 2. innym osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. z 1964r. Nr 9, poz.59, z późn. zm.) ciąży obowiązek alimentacyjny, z wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności.
 3. opiekunowi faktycznemu dziecka - jeżeli nie podejmuje lub rezygnuje z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, albo osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Osobie innej niż spokrewniona w pierwszym stopniu, na której ciąży obowiązek alimentacyjny, przysługuje świadczenie pielęgnacyjne, w przypadku gdy nie ma osoby spokrewnionej w pierwszym stopniu albo gdy osoba ta nie jest w stanie sprawować opieki, o której mowa wyżej (art. 17 ust. 1a)

Zgodnie z art. 17 ust. 5 ustawy o świadczeniach rodzinnych, w jego brzmieniu obowiązującym w dniu 31 grudnia 2012r., świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje, jeżeli:

 1. osoba sprawująca opiekę ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej z tytułu śmierci małżonka przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego świadczenia emerytalno-rentowego, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego;
  • osoba sprawująca opiekę ma ustalone prawo do świadczenia pielęgnacyjnego na inną osobę w rodzinie lub poza rodziną.
 2. osoba wymagająca opieki:
  • pozostaje w związku małżeńskim, chyba że współmałżonek legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.
  • została umieszczona w rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej spokrewnionej z dzieckiem, na której ciąży obowiązek alimentacyjny, albo, w związku z koniecznością kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno - wychowawczym i korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu z wyjątkiem zakładów opieki zdrowotnej;
 3. osoba w rodzinie ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury na to dziecko;
 4. osoba w rodzinie ma prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, albo do świadczenia pielęgnacyjnego na tę lub inną osobę w rodzinie lub poza rodziną.
 5. na osobę wymagającą opieki członek rodziny jest uprawniony za granicą do świadczenia na pokrycie wydatków związanych z opieką, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Poprzez zatrudnieniu lub inną pracę zarobkową, w myśl art. 3 pkt 22 ustawy o świadczeniach rodzinnych należy rozumieć: wykonywanie pracy na podstawie stosunku pracy, stosunku służbowego, umowy o pracę nakładczą oraz wykonywanie pracy lub świadczenie usług na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia, umowy o dzieło albo w okresie członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, spółdzielni kółek rolniczych lub spółdzielni usług rolniczych, a także prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej.

 


Komunikat w sprawie weryfikacji kwot kryteriw dochodowych
i wysokoci wiadcze rodzinnych od 1 listopada 2009 r.

Kwoty kryteriw dochodowych oraz poszczeglnych wiadcze rodzinnych podlegaj weryfikacji co trzy lata. Najblisza weryfikacja nastpi 1 listopada 2009 roku. Zakres tej weryfikacji zosta okrelony w rozporzdzeniu Rady Ministrw z dnia 11 sierpnia 2009 r. w sprawie wysokoci dochodu rodziny albo dochodu osoby uczcej si stanowicych podstaw do ubiegania si o zasiek rodzinny oraz wysokoci wiadcze rodzinnych (Dz. U. Nr 129, poz. 1058).

Orodek Pomocy Spoecznej w Zbkowicach lskich informuje, e na podstawie w/w rozporzdzenia:

 • podwysza si od 1 listopada 2009 r. kwot zasiku rodzinnego do wysokoci miesicznie:
  • 68 z na dziecko w wieku do ukoczenia 5 lat,
  • 91 z na dziecko w wieku powyej 5 roku ycia do ukoczenia 18 lat,
  • 98 z na dziecko powyej 18 roku ycia do ukoczenia 24 lat.
 • podwysza si od 1 listopada 2009 r. kwot wiadczenia pielgnacyjnego do wysokoci 520 z miesicznie.
 • na obecnym poziomie pozostaje wysoko dodatkw do zasiku rodzinnego, jednorazowej zapomogi z tytuu urodzenia si dziecka oraz zasiku pielgnacyjnego
 • wysoko kryteriw dochodowych uprawniajcych do wiadcze rodzinnych pozostaje na obecnym poziomie.


Orodek Pomocy Spoecznej W Zbkowicach lskich informuje, e w dniu 20 lipca 2009 r. opublikowane zostao rozporzdzenia Ministra Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 1 lipca 2009 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie sposobu i trybu postpowania w sprawach o wiadczenia rodzinne (Dz. U. Nr 114, poz. 950).

Zmianie ulegaj w szczeglnoci wzory niektrych wnioskw i zawiadcze, w tym wzr zawiadczenia urzdu skarbowego o wysokoci dochodw uzyskanych przez czonkw rodziny w roku kalendarzowym poprzedzajcym okres zasikowy, podlegajcych opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osb fizycznych na zasadach oglnych, co stanowi konsekwencj zmiany wzoru sucego ustaleniu wysokoci skadki na ubezpieczenie zdrowotne.

Rozporzdzenie wchodzi w ycie po upywie 14 dni od dnia ogoszenia, tj. 4 sierpnia 2009 r.

Wnioski o przyznanie wiadcze rodzinnych na okres zasikowy 2009/2010 przyjmowane bd po 20 sierpnia 2009 roku.

W przypadku zoenia wniosku wraz z dokumentami do dnia 10 padziernika ustalenie prawa do wiadcze oraz wypata za miesic listopad nastpi do dnia 30 listopada.

W przypadku zoenia wniosku po dniu 10 padziernika, ustalenie prawa do wiadcze oraz wypata za miesic listopad nastpi do 31 grudnia.

Ponadto, Orodek informuje, e nie ulego zmianie kryterium dochodowe uprawniajce do ubiegania si o wiadczenia rodzinne, tj:

 • prawo do zasiku rodzinnego i dodatkw do zasiku przysuguje osobom, jeeli dochd rodziny w przeliczeniu na osob albo dochd osoby uczcej si nie przekracza kwoty 504 z.
 • w przypadku gdy czonkiem rodziny jest dziecko legitymujce si orzeczeniem o niepenosprawnoci lub orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepenosprawnoci, zasiek przysuguje, jeli dochd w przeliczeniu na osob albo dochd osoby uczcej si nie przekracza kwoty 583 z.

Wysoko przecitnego dochodu uzyskanego z hektara przeliczeniowego za rok 2006 ogoszona zostanie przez Prezesa Gwnego Urzdu Statystycznego nie pniej ni do 23 wrzenia, wic do tego czasu nie bdzie moliwe ustalenie dochodu rodziny utrzymujcej si z gospodarstwa rolnego. Moe to spowodowa opnienie w wypacie wiadcze za wrzesie.

DRUKI WNIOSKW DOSTPNE BD W ORODKU POMOCY SPOECZNEJ PO 20 SIERPNIA 2009 ROKU.

Jednorazowa zapomoga z tytuu urodzenia si dziecka

Orodek Pomocy Spoecznej w Zbkowicach lskich informuje, e od 1 listopada 2009 r. przy ubieganiu si o jednorazow zapomog z tytuu urodzenia si dziecka, jak rwnie o dodatek do zasiku rodzinnego z tytuu urodzenia dziecka, wymagane bdzie przedoenie zawiadczenia lekarskiego potwierdzajcego, e matka dziecka pozostawaa pod opiek lekarsk przez okres co najmniej od 10 tygodnia ciy do porodu. Minister waciwy do spraw zdrowia, w porozumieniu z ministrem waciwym do spraw zabezpieczenia spoecznego, okreli, w drodze rozporzdzenia, form opieki medycznej oraz wzr wymaganego zawiadczenia. Powyszy warunek nie dotyczy opiekunw prawnych dziecka i osb, ktre wystpiy do sdu o przysposobienie dziecka. Wymg ten nie dotyczy take osb, ktre zo wnioski o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytuu urodzenia si dziecka lub dodatku do zasiku rodzinnego z tytuu urodzenia dziecka przed 1 listopada 2009 r.

Orodek Pomocy Spoecznej w Zbkowicach lskich informuje o przedueniu do dnia 31 padziernika 2009 r. okresu zasikowego, na ktry ustalane jest prawo do wiadcze rodzinnych oraz zmian zasad przyznawania dodatku z tytuu rozpoczcia roku szkolnego.

Ustaw z dnia z dnia 17 padziernika 2008 r. o zmianie ustawy o wiadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 18 grudnia 2008 r., Nr 223, poz. 1456), okres zasikowy ustalony zosta na okres od 1 listopada do 31 padziernika nastpnego roku kalendarzowego.

W zwizku z tym, biecy okres zasikowy, ktry rozpocz si 1 wrzenia 2008 r., zosta przeduony do 31 padziernika 2009 r.

Oznacza to, e decyzje o prawie do wiadcze rodzinnych wydane przed 1 stycznia 2009 r., z terminem do 31 sierpnia 2009 r., zostan przeduone do 31 padziernika 2009 r. W nowych decyzjach prawo do wiadcze ustala si na okres do 31 padziernika 2009 r.

Prawo do dodatkw zwizanych z nauk dziecka ustalane jest odpowiednio do obowizujcych dotychczas zasad powiadczenia nauki dziecka, uwzgldniajc zarwno biecy rok szkolny 2008/2009, jak i dwa miesice (wrzesie, padziernik 2009) przyszego roku szkolnego.

W zwizku z usuniciem, z dniem 1 stycznia 2009 r., ograniczenia terminu zoenia wniosku o dodatek z tytuu rozpoczcia roku szkolnego, wniosek o ten dodatek moe by zoony w kadym czasie przypadajcym do koca okresu zasikowego. Dodatek przysuguje raz w roku szkolnym.

Oznacza to, e w biecym okresie zasikowym, wyjtkowo obejmujcym rozpoczcie dwch lat szkolnych (1 wrzenia 2008 r. rozpocz si rok szkolny 2008/2009, a 1 wrzenia 2009 r. rozpocznie si kolejny rok szkolny 2009/2010), dodatek z tytuu rozpoczcia roku szkolnego bdzie mg by wypacony dwa razy – pierwszy raz za rok szkolny 2008/2009 (wikszo wiadczeniobiorcw otrzymaa ju to wiadczenie wraz z zasikiem rodzinnym przyznanym za wrzesie 2008 r. lub w pniejszych miesicach) oraz drugi raz - w okresie wrzesie – padziernik 2009 r. za rok szkolny 2009/2010.

W kolejnych okresach zasikowych, ktre trwa bd od 1 listopada do 31 padziernika nastpnego roku kalendarzowego, dodatek z tytuu rozpoczcia roku szkolnego przysugiwa bdzie tylko raz i wypacany bdzie nie na pocztku, ale pod koniec okresu zasikowego.

do gry

© 2024 OPS Ząbkowice Śląskie