AKTUALNOŚCI

21 czerwiec 2024

Program „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024 – Moduł II

 

Korpus Wsparcia Seniorów

Ośrodek Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich zaprasza do udziału w Programie „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024 w zakresie Modułu II – ”opieki na odległość”.

W ramach Modułu II Programu 30 zrekrutowanym seniorom zostanie zapewniony bezpłatny dostęp do tzw. „opasek bezpieczeństwa” wyposażonych w następujące funkcje:

 • przycisk bezpieczeństwa – sygnał SOS,
 • lokalizator GPS,
 • funkcje umożliwiające komunikowanie się z Centrum Teleopieki i osobami wskazanymi do kontaktu.

Opaska wyposażona jest także w inne dodatkowe funkcje takie jak: detektor upadku, czujnik zdjęcia opaski, funkcje monitorujące podstawowe czynności życiowe (puls i saturacja).

Opaska bezpieczeństwa połączona będzie z usługą operatora pomocy (świadczenie usługi, w trybie 24 godziny przez 7 dni w tygodniu) gdzie w przypadku trudnej sytuacji lub nagłego zagrożenia życia/zdrowia wciśnięcie przycisku alarmowego SOS, znajdującego się na opasce, umożliwi połączenie się z Centrum Teleopieki. Po odebraniu zgłoszenia dyspozytor (ratownik medyczny, opiekun medyczny, pielęgniarka) podejmie decyzję o sposobie udzielenia pomocy seniorowi. W szczególnych okolicznościach osoba pomocowa może również zapewnić wsparcie emocjonalne przez telefon, poprosić o interwencję kogoś z najbliższego otoczenia seniora (rodzinę, sąsiadów etc.), poprosić o interwencję pracowników ośrodka pomocy społecznej lub wezwać służby ratunkowe.

Program adresowany jest do osób w wieku 60 lat i więcej z terenu Gminy Ząbkowice Śląskie, którzy ze względu na wiek, stan zdrowia mają problemy z samodzielnym funkcjonowaniem, prowadzą samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkają z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.

Osoby zainteresowane zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem i do złożenia stosownych dokumentów (zamieszczonych poniżej na stronie) w Ośrodku Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich Osiedle XX-lecia 52, 57-200 Ząbkowice Śląskie. Nabór wniosków do Programu będzie odbywać się w terminie od dnia 21.06.2024 r. do dnia 01.07.2024 r.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów: 74 8100254, 74 8100190, 74 8100946 i 74 8108567.

Wsparcie w ramach Modułu II Programu „Korpus wsparcia Seniorów” na rok 2024 ma charakter edycji i udzielane będzie do końca 2024 roku.

Materiały:

Dokumenty rekrutacyjne do pobrania:


17 czerwiec 2024

Od sierpnia 2024 roku - Bon energetyczny

 

Bon energetyczny


25 marzec 2024

Program „Opieka wytchnieniowa” edycja 2024

 

Program „Opieka wytchnieniowa” edycja 2024

Informacje o Programie „Opieka wytchnieniowa” edycja 2024 (PDF)


25 marzec 2024

Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” edycja 2024

 

Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” edycja 2024

Informacje o Programie „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” edycja 2024 (PDF)


15 marzec 2024

Zapraszamy na śniadanie wielkanocne

 

Zapraszamy na śniadanie wielkanocne 2024


7 luty 2024

Nabór kandydatów do pełnienia funkcji Asystenta osobistego osoby z niepełnosprawnością

 

Ogłoszenie o naborze kandydatów do pełnienia funkcji Asystenta osobistego osoby z niepełnosprawnością

Ogłoszenie o naborze kandydatów do pełnienia funkcji Asystenta osobistego osoby z niepełnosprawnością (PDF)


7 luty 2024

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Pracownika socjalnego

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Pracownika socjalnego (PDF)


15 styczeń 2024

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Pracownika socjalnego

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Pracownika socjalnego (PDF)

Kwestionariusz osobowy (DOC)


2 stycznia 2024

Od stycznia 2024 – dodatek osłonowy

 

Wnioski o dodatek osłonowy

WZÓR WNIOSKU O WYPŁATĘ DODATKU OSŁONOWEGO (PDF)


28 grudnia 2023

WYBÓR OFERTY - USŁUGI POGRZEBOWE 2024


Przedmiotem zamówienia jest: „Świadczenie usług pogrzebowych w 2024 r. w zakresie przewozu zwłok i sprawienia pogrzebu zmarłym, których pochowanie zleca Ośrodek Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich”

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (format PDF)


14 grudnia 2023

ZAPYTANIE OFERTOWE - USŁUGI POGRZEBOWE 2024


Przedmiotem zamówienia jest: „Świadczenie usług pogrzebowych w 2024 r. w zakresie przewozu zwłok i sprawienia pogrzebu zmarłym, których pochowanie zleca Ośrodek Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich”

Szczegółowa treść zapytania ofertowego (format PDF)

Załącznik nr 1 (format DOC)

Załącznik nr 2 (format DOC)

Załącznik nr 3 (format PDF)


11 grudnia 2023

Wigilia dla samotnych i potrzebujących w Ząbkowicach Śląskich

 

Wigilia dla samotnych i potrzebujących w Ząbkowicach Śląskich


22 listopad 2023

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Pracownika socjalnego

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Pracownika socjalnego (PDF)


6 listopad 2023

Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2024

Ośrodek Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich ogłasza nabór wniosków w ramach ministerialnego Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2024. Program realizowany jest przy wsparciu finansowym ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
2. osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:

 •   orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
 •  orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021r. poz. 573, z późn. zm.). – poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna, o których mowa w ust. 1, we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą z niepełnosprawnością, która wymaga stałej opieki w zakresie potrzeb życia codziennego. Aktywność zawodowa, nie wyklucza członka rodziny lub opiekuna z możliwości uzyskania usługi opieki wytchnieniowej.

W związku z  powyższym zapraszamy osoby zainteresowane do składania Karty zgłoszenia do  Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2024 osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich, Osiedle XX-lecia 52, lub na adres e-mail: sekretariat@opszabkowiceslaskie.pl w terminie do 16 listopada 2023r.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów: 74 8100190, 74 8100254, 74 8100946.

W przypadku dużej liczby zgłoszeń uczestnicy posiadający Kartę pomiaru niezależności funkcjonalnej, będą mieć zapewniony dostęp do usługi w pierwszej kolejności.

Program „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 (PDF)

Karta zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa” (DOC)


2 listopad 2023

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Pracownika socjalnego

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Pracownika socjalnego (PDF)

Kwestionariusz osobowy (DOC)


23 październik 2023

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Kierownika Dziennego Domu Senior+

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Kierownika Dziennego Domu Senior+ (PDF)


19 październik 2023

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Pracownika socjalnego

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Pracownika socjalnego (PDF)


12 październik 2023

INFORMACJA O ZMIANACH W ZASADACH DOTYCZĄCYCH UPRAWNIEŃ DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO, SPECJALNEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO I ZASIŁKU DLA OPIEKUNA

Ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym (Dz. U. z 2023r. poz. 1429) zwana dalej ustawą, wprowadza zmiany od dnia 01 stycznia 2024 r. dotychczasowego systemu świadczeń dla osób z niepełnosprawnościami oraz ich opiekunów poprzez:

 • zmiany w warunkach przyznawania funkcjonującego obecnie świadczenia pielęgnacyjnego,
 • likwidację specjalnego zasiłku opiekuńczego,
 • wprowadzenie do systemu prawnego nowego świadczenia - świadczenia wspierającego kierowanego bezpośrednio do osób z niepełnosprawnością w wieku od ukończenia 18 roku życia.

Czytaj więcej o zmianach w zasadach uprawnień do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego i zasiłku dla opiekuna


4 październik 2023

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Kierownika Dziennego Domu Senior+

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Kierownika Dziennego Domu Senior+ (PDF)

Kwestionariusz osobowy (DOC)

Klauzula informacyjna (DOC)


4 październik 2023

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Pracownika socjalnego

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Pracownika socjalnego (PDF)

Kwestionariusz osobowy (DOC)


24 sierpień 2023

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2024

Ośrodek Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich ogłasza nabór wniosków w ramach ministerialnego Programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2024. Program realizowany jest przy wsparciu finansowym ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego.

Program AOON - edycja 2024 (PDF)

Karta zgłoszenia do programu (PDF)

Karta zakresu czynności (PDF)

Opis Programu AOON - edycja 2024 (PDF)


24 sierpień 2023

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Kierownika Dziennego Domu Senior+

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Kierownika Dziennego Domu Senior+ (PDF)


21 sierpień 2023

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Pracownika socjalnego

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Pracownika socjalnego (PDF)


3 sierpień 2023

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Kierownika Dziennego Domu Senior+

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Kierownika Dziennego Domu Senior+ (PDF)

Kwestionariusz osobowy (DOC)

Klauzula informacyjna (DOC)


3 sierpień 2023

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Pracownika socjalnego

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Pracownika socjalnego (PDF)

Kwestionariusz osobowy (DOC)


3 sierpień 2023

POPŻ Podprogram 2021 Plus

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 - 2021 PLUS

Ośrodek Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich w dniu 10 sierpnia 2023 roku w ramach  Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) – Podprogram 2021 Plus prowadził dystrybucję artykułów spożywczych dla osób i rodzin najbardziej potrzebujących w Gminie Ząbkowice Śląskie.

Szczegółowe informacje dotyczące POPŻ Podprogram 2021 Plus (PDF)


28 kwiecień 2023

Stały nabór kandydatów na opiekuna prawnego dla osób całkowicie ubezwłasnowolnionych i kuratorów dla osób częściowo ubezwłasnowolnionych

Ogłoszenie o stałym naborze kandydatów na opiekuna prawnego dla osób całkowicie
ubezwłasnowolnionych i kuratorów dla osób częściowo ubezwłasnowolnionych
(PDF)

Oświadczenie kandydata (PDF)

Klauzula informacyjna dministratora danych osobowych (PDF)


24 kwiecień 2023

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Kierownika Dziennego Domu Senior+

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Kierownika Dziennego Domu Senior+ (PDF)


6 kwiecień 2023

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Kierownika Dziennego Domu Senior+

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Kierownika Dziennego Domu Senior+ (PDF)

Kwestionariusz osobowy (DOC)

Klauzula informacyjna (DOC)


21 marzec 2023

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Pracownika socjalnego

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Pracownika socjalnego (PDF)


16 marzec 2023

Opieka wytchnieniowa

Opieka wytchnieniowa

"Opieka wytchnieniowa" adresowana jest do osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności, których członkowie rodzin lub opiekunowie sprawujący bezpośrednią opiekę, wymagają wsparcia w postaci doraźnej, krótkotrwałej przerwy w sprawowaniu opieki oraz podniesienia swoich umiejętności i wiedzy w zakresie opieki nad tym osobami. Program adresowany jest do dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności, jeżeli występuje konieczność stałej lub długotrwałej opieki, lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji, jak również konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Czytaj wiecej o Programie Opieka wytchnieniowa


16 marzec 2023

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

Gmina Ząbkowice Śląskie w 2023 r. ponownie przystąpiła do programu realizowanego w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” edycja 2023. Program zapewnia usługę asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osobom niepełnosprawnym. Program adresowany jest do osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionych, które wymagają usługi asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, zwanych dalej „uczestnikami Programu”.

Czytaj wiecej o Programie Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej


14 marzec 2023

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Kierownika Dziennego Domu Senior+

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Kierownika Dziennego Domu Senior+ (PDF)


23 luty 2023

Ogłoszenie o naborze na dwa wolne stanowiska Pracownika socjalnego

Ogłoszenie o naborze na dwa wolne stanowiska Pracownika socjalnego (PDF)

Kwestionariusz osobowy (DOC)


23 luty 2023

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Kierownika Dziennego Domu Senior+

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Kierownika Dziennego Domu Senior+ (PDF)

Kwestionariusz osobowy (DOC)

Klauzula informacyjna (DOC)


22 luty 2023

Informacja o wynikach naboru na dwa wolne stanowiska Pracownika socjalnego

Informacja o wynikach naboru na dwa wolne stanowiska Pracownika socjalnego (PDF)


9 luty 2023

Ogłoszenie o naborze na dwa wolne stanowiska Pracownika socjalnego

Ogłoszenie o naborze na dwa wolne stanowiska Pracownika socjalnego (PDF)

Kwestionariusz osobowy (DOC)


8 luty 2023

Informacja o wynikach naboru na dwa wolne stanowiska Pracownika socjalnego

Informacja o wynikach naboru na dwa wolne stanowiska Pracownika socjalnego (PDF)


31 styczeń 2023

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Kierownika Dziennego Domu Senior+

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Kierownika Dziennego Domu Senior+ (PDF)


27 styczeń 2023

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Pracownika socjalnego

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Pracownika socjalnego (PDF)

Kwestionariusz osobowy (DOC)


26 styczeń 2023

Informacja o wynikach naboru na cztery wolne stanowiska Pracownika socjalnego

Informacja o wynikach naboru na cztery wolne stanowiska Pracownika socjalnego (PDF)


24 styczeń 2022

Skorzystaj z nieodpłatnej pomocy w Ząbkowicach Śląskich

 

Skorzystaj z nieodpłatnej pomocy w Ząbkowicach Śląskich


12 styczeń 2023

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Pracownika socjalnego

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Pracownika socjalnego (PDF)

Kwestionariusz osobowy (DOC)

Klauzula informacyjna (DOC)


12 styczeń 2022

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Kierownika Dziennego Domu Senior+

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Kierownika Dziennego Domu Senior+ (PDF)

Kwestionariusz osobowy (DOC)

Klauzula informacyjna (DOC)


11 styczeń 2023

DODATEK GAZOWY refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych

1 grudnia 2022 r. Sejm uchwalił ustawę o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu. Ustawa przewiduje m.in. dodatek gazowy dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych.

Dodatek do gazu odpowiada wysokości podatku VAT wynikającemu z opłaconej faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. do tego odbiorcy paliw gazowych.

Dodatek gazowy otrzyma odbiorca paliw gazowych wykorzystujący gaz jako główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego.

Czytaj wiecej o dodatku gazowym


28 grudnia 2022

WYBÓR OFERTY - OBIADY DLA DD SENIOR+ 2023

Ogłoszenie wyboru oferty na zadanie: „Przygotowanie i dostarczenie obiadów dla uczestników Dziennego Domu SENIOR+ w Ząbkowicach Śląskich” (format PDF)


22 grudnia 2022

WYBÓR OFERTY - USŁUGI POGRZEBOWE 2023

Ogłoszenie wyboru oferty na zadanie: „Świadczenie usług pogrzebowych w 2023 r. w zakresie przewozu zwłok i sprawienia pogrzebu zmarłym, których pochowanie zleca Ośrodek Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich” (format PDF)


14 grudnia 2022

ZAPYTANIE OFERTOWE - OBIADY DLA DD SENIOR+ 2023


Przedmiotem zamówienia jest: „Przygotowanie i dostarczenie obiadów dla uczestników Dziennego Domu SENIOR+ w Ząbkowicach Śląskich”

Szczegółowa treść zapytania ofertowego (format PDF)

Załącznik nr 1 (format PDF)

Załącznik nr 2 (format PDF)

Załącznik nr 3 (format PDF)


9 grudnia 2022

ZAPYTANIE OFERTOWE - USŁUGI POGRZEBOWE 2023


Przedmiotem zamówienia jest: „Świadczenie usług pogrzebowych w 2023 r. w zakresie przewozu zwłok i sprawienia pogrzebu zmarłym, których pochowanie zleca Ośrodek Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich”

Szczegółowa treść zapytania ofertowego (format PDF)

Załącznik nr 1 (format PDF)

Załącznik nr 2 (format PDF)

Załącznik nr 3 (format PDF)


7 grudnia 2022

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Opiekunki/Opiekuna

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Opiekunki/Opiekuna (PDF)

Kwestionariusz osobowy (DOC)

Klauzula informacyjna (DOC)

Nabór prawadzony w trybie ciągłym.


6 grudnia 2022

Wigilia dla samotnych i potrzebujących w Ząbkowicach Śląskich

 

Wigilia dla samotnych i potrzebujących w Ząbkowicach Śląskich


30 listopada 2022

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Kierownika Dziennego Domu Senior+

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Kierownika Dziennego Domu Senior+ (PDF)


14 listopada 2022

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Kierownika Dziennego Domu Senior+

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Kierownika Dziennego Domu Senior+ (PDF)

Kwestionariusz osobowy (DOC)

Klauzula informacyjna (DOC)


28 października 2022

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023

Ośrodek Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich ogłasza nabór wniosków w ramach ministerialnego Programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2023. Program realizowany jest przy wsparciu finansowym ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego.

Ogłoszenie o Programie Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2023 (PDF)

Karta zgłoszenia do Programu Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2023 (PDF)

Karta zakresu czynności do Programu Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2023 (PDF)

Opis Programu systent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2023 (PDF)


28 października 2022

Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023

Ośrodek Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich ogłasza nabór wniosków w ramach ministerialnego Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023. Program realizowany jest przy wsparciu finansowym ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego.

Ogłoszenie o Programie Opieka Wytchnieniowa - edycja 2023 (PDF)

Karta zgłoszenia do Programu Opieka Wytchnieniowa - edycja 2023 (PDF)

Karta pomiaru do Programu Opieka Wytchnieniowa - edycja 2023 (PDF)

Opis Programu Opieka Wytchnieniowa - edycja 2023 (PDF)


28 października 2022

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko Kierownika Dziennego Domu Senior+

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko Kierownika Dziennego Domu Senior+ (PDF)


10 października 2022

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko Kierownika Dziennego Domu Senior+

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko Kierownika Dziennego Domu Senior+ (PDF)

Kwestionariusz osobowy (DOC)

Klauzula informacyjna (DOC)


04 października 2022

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko Kierownika Dziennego Domu Senior+

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko Kierownika Dziennego Domu Senior+ (PDF)


20 września 2022

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko Kierownika Dziennego Domu Senior+

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko Kierownika Dziennego Domu Senior+ (PDF)

Kwestionariusz osobowy (DOC)

Klauzula informacyjna (DOC)


29 kwietnia 2022

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko Kierownika Dziennego Domu Senior+

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko Kierownika Dziennego Domu Senior+ (PDF)

Kwestionariusz osobowy (DOC)

Klauzula informacyjna (DOC)


19 kwiecień 2022

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko Kierownika Dziennego Domu Senior+

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko Kierownika Dziennego Domu Senior+ (PDF)


5 kwietnia 2022

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko Kierownika Dziennego Domu Senior+

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko Kierownika Dziennego Domu Senior+ (PDF)

Kwestionariusz osobowy (DOC)

Klauzula informacyjna (DOC)


9 marca 2022

WYBÓR OFERTY - USŁUGI POGRZEBOWE 2022


Przedmiotem zamówienia jest: „Świadczenie usług pogrzebowych w 2022 r. w zakresie przewozu zwłok i sprawienia pogrzebu zmarłym, których pochowanie zleca Ośrodek Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich”

Ogłoszenie wyników wyboru oferty na świadczenie usług pogrzebowych w 2022 r. (format PDF)


9 marca 2022

DODATEK MIESZKANIOWY - od 1 kwietnia 2022 r. w OPS

Dodatek mieszkaniowy jest formą pomocy dla osób, które mają trudności w wnoszeniem bieżących opłat mieszkaniowych – od 1 kwietnia 2022 r. wnioski będą przyjmowane i realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich.

Szczegółowe informacje dotyczące dodatku mieszkaniowego (format PDF)

Wniosek o dodatek mieszkaniowy (format PDF)

Deklaracja o dochodach (format PDF)

Oświadczenie dla osoby prowadzącej działalność gospodarczą RYCZAŁT (format PDF)

Oświadczenie dla osoby prowadzącej działalność gospodarczą ZASADY OGÓLNE (format PDF)


9 marca 2022

ZAPYTANIE OFERTOWE - USŁUGI POGRZEBOWE 2022


Przedmiotem zamówienia jest: „Świadczenie usług pogrzebowych w 2022 r. w zakresie przewozu zwłok i sprawienia pogrzebu zmarłym, których pochowanie zleca Ośrodek Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich”

Szczegółowa treść zapytania ofertowego (format PDF)

Załącznik nr 1 (format PDF)

Załącznik nr 2 (format PDF)

Załącznik nr 3 (format PDF)


22 lutego 2022

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko Kierownika Dziennego Domu Senior+

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko Kierownika Dziennego Domu Senior+ (PDF)


25 stycznia 2022

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko Kierownika Dziennego Domu Senior+

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko Kierownika Dziennego Domu Senior+ (PDF)

Kwestionariusz osobowy (DOC)

Klauzula informacyjna (DOC)


25 stycznia 2022

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko Kierownika Dziennego Domu Senior+

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko Kierownika Dziennego Domu Senior+ (PDF)


10 stycznia 2022

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko Kierownika Dziennego Domu Senior+

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko Kierownika Dziennego Domu Senior+ (PDF)

Kwestionariusz osobowy (DOC)

Klauzula informacyjna (DOC)


5 stycznia 2022

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko Kierownika Dziennego Domu Senior+

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko Kierownika Dziennego Domu Senior+ (PDF)


4 stycznia 2022

DODATEK OSŁONOWY - nowe świadczenie

Od stycznia 2022 r. będzie można składać wnioski o dodatek osłonowy. Nowe świadczenie ma zapewnić wsparcie finansowe osobom o niskich dochodach, a także uchronić je przed ubóstwem energetycznym. W gminie Ząbkowice Śląskie wnioski o dodatek osłonowy będzie przyjmował i rozpatrywał Ośrodek Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich.

Dodatek osłonowy został wprowadzony w ramach tarczy antyinflacyjnej. Świadczenie ma być odpowiedzią na szczególne problemy niektórych gospodarstw domowych związane ze znaczącym wzrostem cen towarów i usług, zwłaszcza cen energii elektrycznej i paliw. Dodatek osłonowy zastąpi dotychczasowy dodatek energetyczny.

Kliknij tutaj, aby pobrać ulotkę o dodatku osłonowym

Więcej informacji oraz wzór wniosku znajdziesz w zakładce dodatek osłonowy


20 grudnia 2021

Informacja

Ośrodek Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich w dniu 24.12.2021 r. (Wigilia Bożego Narodzenia) będzie nieczynny.


17 grudnia 2021

Zaproszenie do złozenia oferty

Zaproszenie do złozenia oferty na realizacje zadania: przygotowanie i dostarczenie obiadów dla uczestników Dziennego Domu Senior+ w Ząbkowicach Śląskich (PDF)

Formularz ofertowy (DOC)


16 grudnia 2021

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko Kierownika Dziennego Domu Senior+

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko Kierownika Dziennego Domu Senior+ (PDF)

Kwestionariusz osobowy (DOC)

Klauzula informacyjna (DOC)


2 grudnia 2021

Zaproszenie na szkolenie online z serii „Senior Online”

Zaproszenie na szkolenie online z serii „Senior Online” (PDF)


1 grudnia 2021

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko Kierownika Dziennego Domu Senior+

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko Kierownika Dziennego Domu Senior+ (PDF)

Kwestionariusz osobowy (DOC)

Klauzula informacyjna (DOC)


25 października 2021

30.10.2021 - szczepienia w Centrum Medycznym Salus w Ząbkowicach Śląskich

 

Zaszczep się w Ząbkowicech Śląskich i otrzymaj wartościowa nagrodę!


17 wrzesnia 2021

Protokoły zamówień publicznych - w ramach projektu "Razem w aktywnej starości"

 

Protokół nr 24/2020 - Przeprowadzenie warsztatów z pierwszej pomocy w ramach projektu "Razem w aktywnej starości".(PDF)

 

Protokół nr 25/2020 - Usługa wyżywienia uczestników spotkania w ramach projektu "Razem w aktywnej starości".(PDF)

 

Protokół nr 26/2020 - Przeprowadzenie warsztatów z fizjoterapii w ramach projektu "Razem w aktywnej starości".(PDF)

 

Protokół nr 27/2020 - Zapewnienie noclegów dla 15 uczestników w ramach projektu "Razem w aktywnej starości".(PDF)


13 wrzesnia 2021

Protokoły zamówień publicznych - w ramach projektu "Razem w aktywnej starości"

 

Protokół nr 22/2020 - usługa wyżywienia uczestników spotkania w ramach projektu "Razem w aktywnej starości".(PDF)

 

Protokół nr 23/2020 - wynajęcie sali na przeprowadzenie warsztatów i konferencji dla opiekunów osób starszych w ramach projektu "Razem w aktywnej starości".(PDF)


10 wrzesnia 2021

Haromonogram konferencji dla seniorów z Gminy Ząbkowice Śąskie i Czerwonego Kostelca w ramach projektu pn. „Razem w aktywnej starości”

 

Konferencja dla seniorów z Gminy Ząbkowice Śąskie i Czerwonego Kostelca


8 wrzesnia 2021

Konferencja dla seniorów z Gminy Ząbkowice Śąskie i Czerwonego Kostelca w ramach projektu pn. „Razem w aktywnej starości”

 

Konferencja dla seniorów z Gminy Ząbkowice Śąskie i Czerwonego Kostelca


6 września 2021

Zapytania ofertowe - w ramach projektu "Razem w aktywnej starości"

 

Przedmiot zamówienia - przeprowadzenie warsztatów z pierwszej pomocy dla opiekónów osób starszych.(PDF)

 

Przedmiot zamówienia - usługa wyżywienia uczestników w ramach projektu "Razem w aktywnej starości" (PDF)

 

Przedmiot zamówienia - przeprowadzenie warsztaów z fizjoterapii dla opiekónów osób starszych. (PDF)

 

Przedmiot zamówienia - zapewnienie noclegów 21-22.09.2021 w ramach projektu "Razem w aktywnej starości". (PDF)

 

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów: 74 810 02 54

 


1 wrzesnia 2021

Zapytania ofertowe - w ramach projektu "Razem w aktywnej starości"

Przedmiot zamówienia - wynajęcie sali w ramach projektu "Razem w aktywnej starości". (PDF)

 


1 wrzesnia 2021

Zapytanie ofertowe na usługę wyżywienia uczestników spotkania seniorów w ramach projektu pn. „Razem w aktywnej starości”

 

Przedmiot zamówienia - usługa wyżywienia uczestników spotkania seniorów w ramach projektu pn. „Razem w aktywnej starości” (PDF)


1 wrzesnia 2021

Protokoły zamówień publicznych - w ramach projektu "Razem w aktywnej starości"

 

Protokół nr 14a/2020 - wynajęcie sali w ramach projektu "Razem w aktywnej starości". (PDF)

 

Protokół nr 21/2020 - ubezpieczenie dla 35 osób starszych na wyjazd do Cervenego Kostelca w ramach projektu "Razem w aktywnej starości". (PDF)

 

Protokół nr 20/2020 - transport dla 35 seniorów do Cervenego Kostelca w ramach projektu "Razem w aktywnej starości".(PDF)

 

Protokół nr 17a/2020 - przeprowadzenie warsztaów z muzykoterapii w ramach projektu "Razem w aktywnej starości".(PDF)

Protokół nr 17b/2020 - przeprowadzenie warsztaów z muzykoterapii w ramach projektu "Razem w aktywnej starości".(PDF)

 

Protokół nr 19a/2020 - przeprowadzenie warsztaów z ćwiczenia mózgu w ramach projektu "Razem w aktywnej starości".(PDF)

Protokół nr 19b/2020 - przeprowadzenie warsztaów z świczenia mózgu w ramach projektu "Razem w aktywnej starości".(PDF)


19 sierpnia 2021

Wycieczka dla Seniorów Gminy Ząbkowice Śląskie do Czerwonego Kostelca - zapraszamy!

 

Ośrodek Pomocy Społecznej zaprasza na jednodniowy wyjazd dla seniorów z Gminy Ząbkowice Śląskie do Czerwonego Kostelca w ramach projektu pn. „Razem w aktywnej starości”, który odbędzie się w dniu 9 września 2021 r. (PDF)


18 sierpnia 2021

Zapytania ofertowe - w ramach projektu "Razem w aktywnej starości"

 

Przedmiot zamówienia - wynajęcie sali w ramach projektu "Razem w aktywnej starości". (PDF)

 

Przedmiot zamówienia - ubezpieczenie dla 35 osób starszych na wyjazd do Cervenego Kostelca w ramach projektu "Razem w aktywnej starości". (PDF)

 

Przedmiot zamówienia - transport seniorów do Cervenego Kostelca w ramach projektu "Razem w aktywnej starości".(PDF)

 

Przedmiot zamówienia - przeprowadzenie warsztatów z muzykoterapii w ramach projektu "Razem w aktywnej starości" w dniu 09.09.2021r. (PDF)

 

Przedmiot zamówienia - przeprowadzenie warsztatów z muzykoterapii w ramach projektu "Razem w aktywnej starości" w dniu 21.09.2021r. (PDF)

 

Przedmiot zamówienia - przeprowadzenie warsztatów z ćwiczenia mózgu w ramach projektu "Razem w aktywnej starości" w dniu 16.09.2021r. (PDF)

 

Przedmiot zamówienia - przeprowadzenie warsztatów z ćwiczenia mózgu w ramach projektu "Razem w aktywnej starości" w dniu 21.09.2021r. (PDF)

 

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów: 74 810 02 54

 


10 czerwca 2021

Nabór kandydatów do pełnienia funkcji Asystenta osoby niepełnosprawnej

Ośrodek Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich ogłasza nabór kandydatów do pełnienia funkcji Asystenta osoby niepełnosprawnej do programu: „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ” – edycja 2021”.


10 czerwca 2021

Wsparcie dla osób opiekujących się osobą z niepełnosprawnościami – opieka wytchnieniowa przez cały rok!

Opieka wytchnieniowa


10 czerwca 2021

24 osoby z niepełnosprawnościami otrzymają kompleksową pomoc i opiekę od asystenta

Asystent osoby niepełnosprawnej


4 czerwca 2021

Dołącz do platformy GrupaWsparcia.pl i uzyskaj wsparcie w kryzysie

GrupaWsparcia.pl


10 lutego 2021

POPŻ 2014-2020 Podprogram 2020

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 - PODPROGRAM 2020

Ośrodek Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich przy współpracy Bankiem Żywności we Wrocławiu realizuje Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2020 współfinasowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie grudzień 2020 – sierpień 2021.

Szczegłówe informacje dotyczące programu POPŻ Podprogram 2020

 

26 stycznia 2021

Nabór do Dziennego Domu "Senior+" w Ząbkowicach Śląskich

Senior + - nabór

Przypominamy, że Ośrodek Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich prowadzi nabór uczestników do Dziennego Domu Senior+ w Ząbkowicach Śląskich, który ma siedzibę w Ząbkowicach Śląskich, Osiedle XX-lecia 52.


21 stycznia 2021

ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 500+ na okres 2021/2022 – wnioski można składać elektronicznie już od 1 lutego 2021

Rodzina 500+ - świadczenia na okres 2021/2022

Ośrodek Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich informuje, że od dnia 01 lutego 2021 r. rozpoczyna się składanie wniosków o przyznanie prawa do świadczenia wychowawczego 500+ na nowy okres świadczeniowy 2021/2022.

Od dnia 1 lutego 2021 r. drogą elektroniczną – tj. za pośrednictwem bankowości elektronicznej, systemu Emp@tia, PUE ZUS oraz profilu zaufanego ePuap. Od dnia 1 kwietnia 2021 r. drogą tradycyjną - w formie papierowej w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej umieszczając wypełniony wniosek w skrzynce podawczej w godzinach: 07:30 do 15:30.

Prawo do świadczenia wychowawczego na okres świadczeniowy 2021/2022 zostanie ustalone na okres od 1 czerwca 2021 r. do 31 maja 2022 r.

Informacja o przyznaniu świadczeń zostanie wysłana do wnioskodawców na adres e-mail wskazany we wniosku. Ustawodawca nie przewidział przyznawania świadczeń decyzją.

Wypełniając wniosek należy zwrócić uwagę na prawidłowe wypełnienie wszystkich wymaganych rubryk. Błąd we wniosku skutkować może wydłużeniem terminu rozpatrzenia wniosku oraz koniecznością osobistego stawiennictwa w OPS celem poprawienia i uzupełnienia danych.


15 stycznia 2021

INFORMACJA DOT. TRANSPORTU OSÓB MAJĄCYCH TRUDNOŚCI Z SAMODZIELNYM DOTARCIEM DO PUNKTÓW SZCZEPIEŃ PRZECIWKO COVID-19

INFORMACJA DOT. TRANSPORTU OSÓB MAJĄCYCH TRUDNOŚCI Z SAMODZIELNYM DOTARCIEM DO PUNKTÓW SZCZEPIEŃ PRZECIWKO COVID-19


28 grudnia 2020

WYNIKI ZAPYTANIA OFERTOWEGO - USŁUGI POGRZEBOWE 2021


Przedmiotem zamówienia jest: „Świadczenie usług pogrzebowych w 2021 r. w zakresie przewozu zwłok i sprawienia pogrzebu zmarłym, których pochowanie zleca Ośrodek Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich”

 

Protokół postępowania dotyczący zapytania ofertowego (format PDF)

 


 

23 grudnia 2020

POPŻ 2014-2020 Podprogram 2019

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 - PODPROGRAM 2019 – efekty

Ośrodek Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich przy współpracy Bankiem Żywności we Wrocławiu realizował Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2019 współfinasowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie grudzień 2019 – wrzesień 2020.

Szczegłówe informacje dotyczące efektów POPŻ Podprogram 2019

 


21 grudnia 2020

Ośrodek będzie niecznny 24 grudnia

Ośrodek Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich w dniu 24.12.2020 r. (Wigilia Bożego Narodzenia) będzie nieczynny.

 


17 grudnia 2020

ZAPYTANIE OFERTOWE - USŁUGI POGRZEBOWE 2021


Przedmiotem zamówienia jest: „Świadczenie usług pogrzebowych w 2021 r. w zakresie przewozu zwłok i sprawienia pogrzebu zmarłym, których pochowanie zleca Ośrodek Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich”

 

Szczegółowa treść zapytania ofertowego (format PDF)

Formularz ofertowy (format DOC)

 


8 grudnia 2020

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021

Gmina Ząbkowice Śląskie rozważa możliwość przystąpienia w roku 2021 do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2021”, realizowanego w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Program adresowany jest do dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz do osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego, które wymagają usługi asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, zwanych dalej „uczestnikami Programu”.

Cele Programu

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla:

 1. dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
 2. osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426, z późn. zm.) albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego,

Program ma także zapewniać:

 1. możliwość skorzystania przez osoby niepełnosprawne z pomocy asystenta przy wykonywaniu codziennych czynności i funkcjonowaniu w życiu społecznym;
 2. ograniczenie skutków niepełnosprawności oraz stymulowanie osoby niepełnosprawnej do podejmowania aktywności i umożliwienie realizowania prawa do niezależnego życia;
 3. przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność oraz wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych, umożliwienie osobom niepełnosprawnym uczestnictwa w życiu lokalnej społeczności np. poprzez udział w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych czy też sportowych;
 4. zwiększenie wsparcia świadczonego przez asystentów ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (ASPE) w zakresie wsparcia niepełnosprawnych uczniów, także w innych wymiarach życia i funkcjonowania społecznego.

Rodzaj zadań

Usługi asystenta w szczególności mogą polegać na pomocy asystenta w:

 • wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne/ rozrywkowe/społeczne/sportowe);
 • zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji;
 • załatwianiu spraw urzędowych;
 • nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;
 • korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
 • wykonywaniu czynności dnia codziennego. – w tym przez dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności – także w zaprowadzaniu i przyprowadzaniu ich do/z placówki oświatowej.
 • W godzinach realizacji usług asystenta nie mogą być świadczone usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876), usługi finansowane w ramach Funduszu Solidarnościowego lub usługi obejmujące analogiczne wsparcie, o którym mowa w ust. 7, finansowane z innych źródeł.
 • Czas trwania usług asystenta − usługi asystenta mogą być realizowane przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
 • Do czasu pracy asystenta wlicza się czas oczekiwania/gotowości na świadczenie usług nie dłuższy niż 90 min. Jeśli czas oczekiwania wynosi więcej niż 90 min. usługa nie będzie finansowana w ramach Programu.
 • Limit godzin usług asystenta przypadających na 1 uczestnika Programu wynosi nie więcej niż 60 godzin miesięcznie.
 • Limit godzin usług asystenta na 1 dziecko niepełnosprawne z ww. wskazaniami, a w przypadku opiekunów dorosłych osób niepełnosprawnych legitymujących się znacznym stopniem niepełnosprawności, którego rodzice lub osoby spokrewnione pobierają świadczenie pielęgnacyjne (tj. zrezygnowali ze świadczenia pracy) wynosi nie więcej niż 30 godzin miesięcznie.
 • Limit godzin usług asystenta przypadających na 1 uczestnika Programu, w tym na 1 dziecko niepełnosprawne, dotyczy także osób niepełnosprawnych, które korzystają z usług asystenta w ramach innych programów/projektów, tj. łączna liczba godzin usług asystenta dla wszystkich programów/projektów nie może wynosić więcej niż 60 godzin miesięcznie.

Mając na względzie powyższe zwracamy się do osób zainteresowanych tą formą wsparcia o zgłaszanie takiej potrzeby w terminie do 22 grudnia 2020 r. do Ośrodka Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich Osiedle XX-lecia 52.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów: 74 8100946, 74 8153854

Zebrane informacje posłużą do ustalenia zapotrzebowania na tego typu usługę i aplikowanie o środki finansowe na realizację Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2021”.

karta zgloszenie do Programu Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej (format PDF, rozmiar 63 KB)

 


8 grudnia 2020

OPIEKA WYTCHNIENIOWA – edycja 2021

Gmina Ząbkowice Śląskie rozważa możliwość przystąpienia w roku 2021 do Programu „Opieka wytchnieniowa – edycja 2021”, realizowanego w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Nasza gmina rozważa realizację Programu „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2021 - świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego skierowanego do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami, o których mowa powyżej oraz osób o znacznym stopniu niepełnosprawności niekorzystających z innych form usług w:

 • miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej,
 • ośrodku wsparcia, domu pomocy społecznej jako zorganizowanej usługi.

Świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego może odbywać się w:

 • miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością,
 • ośrodku wsparcia,
 • innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu, które otrzyma pozytywną opinię realizatora Programu.

Mając na względzie powyższe zwracamy się do osób zainteresowanych tą formą wsparcia o zgłaszanie takiej potrzeby w terminie do 22 grudnia 2020 r. do Ośrodka Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich Osiedle XX-lecia 52.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów: 74 8100946, 74 8153854

Zebrane informacje posłużą do ustalenia zapotrzebowania na tego typu usługę i aplikowanie o środki finansowe na realizację Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021.

Karta zgłoszeniowa do Programu Opieka wytchnieniowa (format PDF, rozmiar 21 KB)

Karta oceny stanu osoby niepełnosprawnej (format PDF, rozmiar 70 KB)

 


20 listopada 2020

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA USŁUGI SPOŁECZNE

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na usługi społeczne (format PDF, rozmiar 200 KB)

Przedmiotem zamówienia są: „Usługi opiekuńcze, w tym specjalistyczne oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi na rzecz mieszkańców miasta i gminy Ząbkowice Śląskie - Świadczeniobiorców Ośrodka Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich”

 


20 listopada 2020

INFORMACJA O POSTĘPOWANIIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA USŁUGI SPOŁECZNE

Informacja o postępowaniu o udzielenie zamówienia na usługi społeczne (format PDF, rozmiar 293 KB)

Przedmiotem zamówienia są: „Usługi opiekuńcze, w tym specjalistyczne oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi na rzecz mieszkańców miasta i gminy Ząbkowice Śląskie - Świadczeniobiorców Ośrodka Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich”

 


16 listopada 2020

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE

Informacja z otwarcia ofert na usługi społeczne (format PDF, rozmiar 205 KB)

Przedmiotem zamówienia są: „Usługi opiekuńcze, w tym specjalistyczne oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi na rzecz mieszkańców miasta i gminy Ząbkowice Śląskie - Świadczeniobiorców Ośrodka Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich”

 


2 listopada 2020

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE

Postępowanie o udzielenia zamówienia na usługi społeczne o wartości mniejszej niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 750 000,00 euro, prowadzone zgodnie z art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.1843)


Przedmiotem zamówienia są: „Usługi opiekuńcze, w tym specjalistyczne oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi na rzecz mieszkańców miasta i gminy Ząbkowice Śląskie - Świadczeniobiorców Ośrodka Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich”

 

Szczegółowa treść ogłoszenia (format PDF, rozmiar 711 KB)

Istotne Warunki Zamówienia (format PDF, rozmiar 1805 KB)

 


28 października 2020

Pytania i odpowiedzi dla Seniora. Jak skorzystać z pomocy udzielanej
w ramach programu Wspieraj Seniora

na zdjęciu seniorka patrząca przez okno

 


22 października 2020

Seniorze! Zastosuj 4 zasady Dolnoślązaka

W ramach Wojewódzkiej Koncepcji pn. „Cyberbezpieczny Senior" Wydział Prewencji dolnośląskiej komendy przy współpracy z Zespołem Prasowym stworzył spot filmowy adresowany do seniorów. Kampania jest realizowana w oparciu o Porozumienie między Komendantem Wojewódzkim Policji a Narodowym Bankiem Polskim - Oddział we Wrocławiu i zakłada edukację seniorów w zakresie cyberbezpieczeństwa transakcji w sieci, a także związanych z tym oszustw na szkodę osób starszych. Współcześnie grupy społeczne seniorów coraz swobodniej korzystają z telefonów komórkowych i komputerów z dostępem do Internetu. Coraz częściej zdarza się, że w wyniku nieostrożnego „użytkowania sieci" seniorzy padają ofiarami oszustów. Cyberprzestępcy korzystają z coraz bardziej zaawansowanych metod „wykradania" danych osobowych, czy innych poufnych danych. Niezwykle ważnym problemem jest również wyłudzanie środków finansowych z kont czy z pożyczek bankowych zaciąganych przez osoby starsze, określane jako oszustwa na tzw. „policjanta" czy „wnuczka".

 


28 września 2020

Protokóły zamówienia publicznego

Protokół dotyczący zapytania ofertowego na zakup materiałów pomocniczych na przeprowadzenie warsztatów dla opiekónów osób starszych (PDF)

Protokół dotyczący zapytania ofertowego na zakup materiałów pomocniczych na przeprowadzenie warsztatów dla seniorów (PDF)

Protokół dotyczący zapytania ofertowego na przeprowadzenie warsztatów z pierwszej pomocy (PDF)

 


25 września 2020

Protokóły zamówienia publicznego

Protokół dotyczący zapytania ofertowego na zakup drukarki i tonera (PDF)

Protokół dotyczący zapytania ofertowego na zakup głośnika bezprzewodowego (PDF)

Protokół dotyczący zapytania ofertowego na zakup laptopa (PDF)

Protokół dotyczący zapytania ofertowego na zakup mikrofonu bezprzewodowego (PDF)

 


24 września 2020

Protokóły zamówienia publicznego

Protokół dotyczący zapytania ofertowego na wykonanie koszulek dla seniorów (PDF)

Protokół dotyczący zapytania ofertowego na wykonanie koszulek dla opiekunów osób starszych (PDF)

Protokół dotyczący zapytania ofertowego na wykonanie plakatów A2 (PDF)

Protokół dotyczący zapytania ofertowego na wykonanie koszulek ulotek A5 (PDF)

Protokół dotyczący zapytania ofertowego na tłumaczenie pisemne ulotek i plakatów (PDF)

 


17 września 2020

Zapytanie ofertowe - warsztaty ćwiczenia mózgu

Przedmiotem zamówienia jest na przeprowadzenie warsztatów ćwiczenia mózgu w ramach projektu "Razem w aktywnej starości".

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie warsztatów ćwiczenia mózgu (PDF)

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów: 74 810 02 54

 


17 września 2020

Zapytanie ofertowe - warsztaty z pierwszej pomocy

Przedmiotem zamówienia jest na przeprowadzenie warsztatów z pierwszej pomocy w ramach projektu "Razem w aktywnej starości".

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie warsztatów z pierwszej pomocy (PDF)

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów: 74 810 02 54

 


17 września 2020

Zapytanie ofertowe - warsztaty z muzykoterapii

Przedmiotem zamówienia jest na przeprowadzenie warsztatów z muzykoterapii w ramach projektu "Razem w aktywnej starości".

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie warsztatów z muzykoterapii (PDF)

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów: 74 810 02 54

 


17 września 2020

Zapytanie ofertowe - materiały pomocnicze

Przedmiotem zamówienia jest zakup materiałów pomocniczych dla seniorów w ramach projektu "Razem w aktywnej starości".

Zapytanie ofertowe na zakup materiałów pomocniczych (PDF)

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów: 74 810 02 54

 


17 września 2020

Zapytanie ofertowe - materiały pomocnicze

Przedmiotem zamówienia jest zakup materiałów pomocniczych dla opiekonów osób starszych w ramach projektu "Razem w aktywnej starości".

Zapytanie ofertowe na zakup materiałów pomocniczych (PDF)

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów: 74 810 02 54

 


17 września 2020

Zapytanie ofertowe - wynajęcie sali

Przedmiotem zamówienia jest wynajęcie sali w ramach projektu "Razem w aktywnej starości".

Zapytanie ofertowe na wynajęcie sali (PDF)

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów: 74 810 02 54

 


16 września 2020

Zapytanie ofertowe - zakup mikrofonu bezprzewodowego

Przedmiotem zamówienia jest zakup mikrofonu bezprzewodowego na przeprowadzenie warsztatów dla seniorów i opiekunów osób starszych w ramach projektu "Razem w aktywnej starości".

Zapytanie ofertowe na zakup mikrofonu bezprzewodowego (PDF)

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów: 74 810 02 54

 


16 września 2020

Zapytanie ofertowe - zakup laptopa

Przedmiotem zamówienia jest zakup laptopa na przeprowadzenie warsztatów dla seniorów i opiekunów osób starszych w ramach projektu "Razem w aktywnej starości".

Zapytanie ofertowe na zakup laptopa (PDF)

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów: 74 810 02 54

 


16 września 2020

Zapytanie ofertowe - zakup głośnika bezprzewodowego

Przedmiotem zamówienia jest zakup głośnika bezprzewodowego na przeprowadzenie warsztatów dla seniorów i opiekunów osób starszych w ramach projektu "Razem w aktywnej starości".

Zapytanie ofertowe na zakup głosnika bezprzewodowego (PDF)

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów: 74 810 02 54

 


16 września 2020

Zapytanie ofertowe - zakup drukarki i tonera

Przedmiotem zamówienia jest zakup drukarki oraz tonera do drukarki niezbędnego na przeprowadzenie warsztatów dla seniorów i opiekunów osób starszych w ramach projektu "Razem w aktywnej starości".

Zapytanie ofertowe na zakup drukarki i tonera (PDF)

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów: 74 810 02 54

 


15 września 2020

Protokół zamówienia publicznego - ubezpieczenie dla opiekunów osób starszych

Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie dla 15 osób grupy opiekunów osób starszych w Cervenym Kostelcu w ramach projektu "Razem w aktywnej starości".

Protokół zamówienia publicznego na ubezpieczenie grupy opiekunów (PDF)

 


15 września 2020

Protokół zamówienia publicznego - transport dla opiekunów osób starszych

Przedmiotem zamówienia jest transport dla 15 osób grupy opiekunów osób starszych do Cervenym Kostelcu w ramach projektu "Razem w aktywnej starości".

Protokół zamówienia publicznego na transpory grupy opiekunów (PDF)

 


15 września 2020

Zapytanie ofertowe - wykonanie ulotek A5

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie ulotek A5 w ramach projektu "Razem w aktywnej starości".

Zapytanie ofertowe na wykonanie ulotek A5 (PDF)

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów: 74 810 02 54

 


15 września 2020

Zapytanie ofertowe - wykonanie plakatów A2

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie plakatów A2 w ramach projektu "Razem w aktywnej starości".

Zapytanie ofertowe na wykonanie plakatów A2 (PDF)

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów: 74 810 02 54

 


15 września 2020

Zapytanie ofertowe - koszt tłumaczenia pisemnego ulotek i plakatów

Przedmiotem zamówienia jest koszt tłumaczenia pisemnego ulotek i plakatów w ramach projektu "Razem w aktywnej starości".

Zapytanie ofertowe na tłumaczenie pisemne ulotek i plakatów (PDF)

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów: 74 810 02 54

 


15 września 2020

Zapytanie ofertowe - wykonanie koszulek dla opiekunów osób starszych

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie koszulek dla opiekunów osób starszych w ramach projektu "Razem w aktywnej starości".

Zapytanie ofertowe na wykonaie koszulek - 30 szt. (PDF)

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów: 74 810 02 54

 


15 września 2020

Zapytanie ofertowe - wykonanie koszulek dla seniorów

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie koszulek dla seniorów w ramach projektu "Razem w aktywnej starości".

Zapytanie ofertowe na wykonaie koszulek - 70 szt. (PDF)

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów: 74 810 02 54

 


11 września 2020

Nabór opiekunów osób starszych

Zapraszamy opiekunów osób starszych zainteresowanych wyjazdem i wzięciem udziału w wydarzeniach w Červeným Kostelcu o zgłaszanie się w terminie do 18 września 2020 r. do godz. 13.00 do Ośrodka Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich Osiedle XX-lecia 52.

Nabór opiekunów osób starszych (PDF)

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów: 74 810 02 54

 


4 września 2020

Zapytanie ofertowe - ubezpieczenie dla opiekunów osób starszych

Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie dla 15 osób grupy opiekunów osób starszych w Cervenym Kostelcu w ramach projektu "Razem w aktywnej starości".

Zapytanie ofertowe na ubezpieczenie grupy opiekunów (PDF)

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów: 74 810 02 54

 


4 września 2020

Zapytanie ofertowe - transport dla opiekunów osób starszych

Przedmiotem zamówienia jest transport dla 15 osób grupy opiekunów osób starszych do Cervenym Kostelcu w ramach projektu "Razem w aktywnej starości".

Zapytanie ofertowe na transpory grupy opiekunów (PDF)

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów: 74 810 02 54

 


11 sierpnia 2020

Protokół nr 2 zamówienia publicznego

Przedmiotem zamówienia jest transport dla 5 osób przedstawicieli Ząbkowickich na otwarcie budynku Caritas w Cervenym Kostelcu. Wyjazd w dniu 26.08.2020r. spod budynku Urzędu Miejskiego W Ząbkowicach Śląskich do Cervenego Kostelca. Powrót z Cervenego Kostelca do Ząbkowic Śląskich

Protokół (PDF)

 


11 sierpnia 2020

Protokół nr 1 zamówienia publicznego

Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie grupowe (grupa 5 osób, składających się z osób dorosłych) na wyjazd w dniu 26.08.2020r. do Cervenego Kostelca (Republika Czeska)

Protokół (PDF)

 


31 lipiec 2020

POPŻ 2014-2020 Podprogram 2019

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

Ośrodek Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich prowadzi dystrybucję artykułów spożywczych w Gminie Ząbkowice Śląskie w ramach  Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) – Podprogram 2019.

OKRES DYSTRYBUCJI ŻYWNOŚCI:  grudzień 2019 – wrzesień 2020

Szczegłówe informacje dotyczące POPŻ Podprogram 2019

 


31 lipca 2020

Zapytanie ofertowe

Przedmiotem zamówienia jest transport dla 5 osób przedstawicieli Ząbkowickich na otwarcie budynku Caritas w Cervenym Kostelcu. Wyjazd w dniu 26.08.2020r. spod budynku Urzędu Miejskiego W Ząbkowicach Śląskich do Cervenego Kostelca. owrót z Cervenego Kostelca do Ząbkowic Śląskich

Zapytanie ofertowe (PDF)

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów: 74 810 09 46, 74 815 38 54

 


31 lipca 2020

Zapytanie ofertowe

Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie grupowe (grupa 5 osób, składających się z osób dorosłych) na wyjazd w dniu 26.08.2020r. do Cervenego Kostelca (Republika Czeska)

Zapytanie ofertowe (PDF)

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów: 74 810 09 46, 74 815 38 54

 


16 lipca 2020

Opieka wytchnieniowa

Gmina Ząbkowice Śląskie przystąpiła do Programu „Opieka wytchnieniowa – edycja 2020”, realizowanego w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

Program „Opieka wytchnieniowa” jest adresowany do  osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz  dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności,  których członkowie rodzin lub opiekunowie sprawujący bezpośrednią opiekę, wymagają wsparcia w postaci doraźnej, krótkotrwałej przerwy w sprawowaniu opieki oraz podniesienia swoich umiejętności i wiedzy w zakresie opieki nad tymi osobami. Program adresowany jest do dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności, jeżeli występuje konieczność stałej lub długotrwałej opieki, lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji, jak również konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

W Gminie Ząbkowice Śląskie realizowany będzie moduł I w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2020.

MODUŁ I: świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego, skierowanego do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami, o których mowa powyżej oraz osób o znacznym stopniu niepełnosprawności niekorzystających z innych form usług w:

 • miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej
 • ośrodku wsparcia, prowadzonym przez Gminę,
 • innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego, które otrzyma pozytywną opinie Ośrodka Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich realizującego Program.

OGŁOSZENIE O NABORZE OSÓB DO WYKONYWANIA USŁUG OPIEKUŃCZYCH W RAMACH PROGRAMU „OPIEKA WYTCHNIENIOWA” – edycja 2020

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów: 74 810 09 46, 74 815 38 54

 


26 czerwca 2020

Dobry Start - wnioski

Dobry Start

Ośrodek Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich informuje, że od 1 lipca 2020 r. można składać wnioski o ustalenie prawa do świadczenia z Programu „Dobry start”.

Program „Dobry Start” to 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Rodziny otrzymają świadczenie bez względu na dochód. Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20. roku życia. Dzieci niepełnosprawne, uczące się w szkole, otrzymają świadczenie do ukończenia przez nie 24. roku życia.

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić matka, ojciec, opiekun prawny dziecka lub opiekun faktyczny dziecka (opiekun faktyczny to osoba faktycznie sprawująca opiekę nad dzieckiem, która wystąpiła do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka).

Wniosek o świadczenie dobry start  można składać online od 1 lipca przez Portal informacyjno-usługowy Emp@tia na stronie https://empatia.mpips.gov.pl/, przez bankowość elektroniczną lub portal PUE ZUS oraz od 1 sierpnia także drogą tradycyjną (w formie papierowej) bezpośrednio w Ośrodku Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich Osiedle XX – lecia 52 lub za pośrednictwem poczty. Wniosek należy złożyć do 30 listopada.

Złożenie wniosku w lipcu lub sierpniu gwarantuje wypłatę świadczenia nie później niż do 30 września. Gdy wniosek zostanie złożony w kolejnych miesiącach (we wrześniu, październiku lub listopadzie), to wsparcie trafi do rodziny w ciągu 2 miesięcy od złożenia wniosku.

Świadczenie dobry start nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowanie przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole. Program Dobry Start nie obejmuje również studentów.

 


25 maj 2020

Komunikat w sprawie ponownego otwarcia Dziennego Domu SENIOR+ w Ząbkowicach Śląskich

Logo Senior+

Dzienny Dom Senior+ w Ząbkowicach Śląskich od 1 czerwca 2020 r. podejmie realizację zawieszonej działalności. Placówka przygotowuje się, aby zapewnić należyty poziom bezpieczeństwa sanitarnego zarówno uczestnikom dziennego domu pobytu jak i pracownikom. Osobom zainteresowanym szczegółowymi informacjami na temat sposobu funkcjonowania placówki prosimy o kontakt z pracownikami Ośrodka Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich.

 


16 kwiecień 2020

POMOC PSYCHOLOGICZNA I PSYCHOTERAPEUTYCZNA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

Pomoc psychologiczna i psychoteraputyczna dla dzieci i młodzieży - na czas epidemi i nie tylko
(pomoc jest bezpłatna).

 


26 marzec 2020

Informacje dla osób objętych kwarantanną po przekroczeniu granicy

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej informuje o świadczeniach chorobowych dla osób objętych obowiązkową kwarantanną po przekroczeniu granicy

 


24 marzec 2020

POMOC TERAPEUTY / PSYCHOLOGA / PEDAGOGA - WYKAZ TELEFONÓW

Pomoc terapeuty, psychologa, pedagoga - wykaz telefonów

 


16 marzec 2020

OCHRONA PRZED KORONAWIRUSEM - PRACA OŚRODKA

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH FUNKCJONUJE NORMALNIE I REALIZUJE SWOJE ZADANIA, JEDNAK Z UWAGI NA ZAGROŻENIE EPIDEMIOLOGICZNE DO BUDYNKU MOŻNA WEJŚĆ TYLKO POJEDYŃCZO.

W trosce o sprawną obsługę prosimy, aby sprawy, które nie wymagają osobistego kontaktu z pracownikiem Ośrodka o załatwianie drogą elektroniczną: przez ePUAP  i mailowo oraz telefonicznie

 


12 marzec 2020

OPIEKA WYTCHNIENIOWA – edycja 2020

Gmina Ząbkowice Śląskie rozważa możliwość przystąpienia w roku 2020 do Programu „Opieka wytchnieniowa – edycja 2020”, realizowanego w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Program „Opieka wytchnieniowa” jest adresowany do  osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz  dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności,  których członkowie rodzin lub opiekunowie sprawujący bezpośrednią opiekę, wymagają wsparcia w postaci doraźnej, krótkotrwałej przerwy w sprawowaniu opieki oraz podniesienia swoich umiejętności i wiedzy w zakresie opieki nad tym osobami. Program adresowany jest do dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności, jeżeli występuje konieczność stałej lub długotrwałej opieki, lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji, jak również konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Nasza gmina rozważa realizację moduł I w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2020. MODUŁ I: świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego, skierowanego do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami, o których mowa powyżej oraz osób o znacznym stopniu niepełnosprawności niekorzystających z innych form usług w:

 • miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej,
 • ośrodku wsparcia, domu pomocy społecznej jako zorganizowanej usługi.

Mając na względzie powyższe zwracamy się do osób zainteresowanych tą formą wsparcia o zgłaszanie takiej potrzeby w terminie do 27 marca 2020 r. do Ośrodka Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich Osiedle XX-lecia 52.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów: 74 8100946, 74 8153854

Zebrane informacje posłużą do ustalenia zapotrzebowania na tego typu usługę i aplikowanie o środki finansowe na realizację Programu „Opieka wytchnieniowa”.

 


11 marzec 2020

OCHRONA PRZED KORONAWIRUSEM

W dniu 11 marca 2020 r. w Urzędzie Miejskim w Ząbkowicach Śląskich odbyło się posiedzenie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w związku z decyzjami podjętymi dziś przez polski rząd o zawieszeniu działalności żłobka, przedszkoli, szkół i instytucji publicznych. Poniżej publikujemy komunikat:

Zgodnie z decyzjami Rządu RP podjętymi w dniu 11 marca 2020 r.,  zajęcia w żłobku, przedszkolach i szkołach na terenie Gminy Ząbkowice Śląskie zostają zawieszone od 12 marca 2020 r. do 25 marca 2020r. Jutro i pojutrze (tj. 12 i 13 marca) placówki oświatowe będą prowadziły zajęcia opiekuńczo-wychowawcze. Transport do szkół w dniach 12-13 marca działa zgodnie z rozkładem. Jeśli nie pojawią się nowe komunikaty Rady Ministrów, 26 marca (w czwartek), żłobek, przedszkola i  szkoły wznowią prowadzenie zajęć edukacyjnych. W tym okresie tj. 12 – 25.03.2020 r. nie będzie czynny także Dzienny Dom „Senior++ w Ząbkowicach Śląskich.

Urząd Miejski w Ząbkowicach Śląskich oraz jednostki organizacyjne gminy w tym Ośrodek Pomocy Społecznej będą pracowały normalnie, ale apelujemy i prosimy Mieszkańców, o maksymalne wykorzystywanie drogi internetowej. Prosimy, aby – jeśli to możliwe – przesyłać pisma przez platformę ePUAP lub droga mailową.

W związku z zaistniała sytuacją apelujemy do Państwa o rozwagę, odpowiedzialność, rozsądek i mądrość w codziennym postępowaniu. Zapewniamy, że jednostki publiczne Gminy Ząbkowice Śląskie zachowują najwyższe standardy higieniczne, sanitarne i dezynfekcyjne. 

 


21 luty 2020

LOKALNY PUNKT POMOCY OSOBOM POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM

Tydzień Pomocy Ofiarom Przestepstw

 

Adres: 57-200 Ząbkowice Śląskie, ul. Dolnośląska 18
Telefon: 517 932 524
E-mail: zabkowice@pomoc-pokrzywdzonym.pl

Godziny otwarcia:
poniedziałki: 8:00-12:00
wtorki: 9:00-14:30
środy: 10:00-14:00 
czwartki: 8:00-14:30 
piątki: 10:00-14:00
soboty: 4h dyżur telefoniczny
niedziele: nieczynne

POMOC DLA OSÓB POKRZYWDZONYCH

Pomoc otrzymują osoby, dotknięte następującym rodzajem przestępstw: uszkodzenia ciała, bójka lub pobicie, wypadek komunikacyjny, groźby karalne, zgwałcenie i inne przeciwko wolności seksualnej, przemoc w rodzinie, niealimentacja, kradzież, rozbój, oszustwo, uszkodzenie mienia, inne. 

Rodzaj nieodpłatnej pomocy obejmuje: 

 • udzielanie pomocy prawnej, w tym mediacje;
 • pomoc psychologiczną i psychiatryczną;
 • finansowanie kosztów świadczeń zdrowotnych, zakupu lekarstw i wyrobów medycznych;
 • finansowanie kosztów związanych z kształceniem w szkołach, przedszkolach, w żłóbkach i klubach dziecięcych prowadzonych przez gminy;
 • finansowanie szkoleń i kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe;
 • pokrywanie kosztów zakwaterowania, dopłat do czynszu i opłat za media;
 • pokrywanie kosztów żywności, zakupu odzieży, obuwia i środków czystości. 

INFOLINIA CZYNNA CAŁĄ DOBĘ telefon: 508 962 007


21 luty 2020

Tydzień Pomocy Ofiarom Przestepstw

Tydzień Pomocy Ofiarom Przestepstw - plakat z informacjami

 


3 luty 2020

POPŻ 2014-2020 Podprogram 2019

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020
JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU
POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM
PODROGRAM 2019

Ośrodek Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich prowadzi dystrybucję artykułów spożywczych w Gminie Ząbkowice Śląskie w ramach  Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) – Podprogram 2019.

Szczegłówe informacje dotyczące POPŻ Podprogram 2019

 


18 grudzień 2019

Informacja o godzinach otwarcia Ośrodka

Ośrodek Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich w dniu 24.12.2019 r. (wigilia Bożego Narodzenia) będzie czynny w godzinach od 7.30 do 13.30.

 


19 listopad 2019

Informacja o godzinach otwarcia Ośrodka

Ośrodek Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich w dniu 22.11.2019 r. (piątek) będzie czynny w godzinach od 7.30 do 14.00.

 


12 listopad 2019

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

Postępowanie o udzielenia zamówienia na usługi społeczne o wartości mniejszej niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 750 000,00 euro, prowadzone zgodnie z art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.1843)


Przedmiotem zamówienia są: „Usługi opiekuńcze, w tym specjalistyczne oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi na rzecz mieszkańców miasta i gminy Ząbkowice Śląskie - Świadczeniobiorców Ośrodka Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich”

 

Informacja o wyborze oferty (format PDF, rozmiar 282 KB)

 


7 listopad 2019

INFORMACJA O OTAWRCIU OFERT

Postępowanie o udzielenia zamówienia na usługi społeczne o wartości mniejszej niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 750 000,00 euro, prowadzone zgodnie z art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.1843)


Przedmiotem zamówienia są: „Usługi opiekuńcze, w tym specjalistyczne oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi na rzecz mieszkańców miasta i gminy Ząbkowice Śląskie - Świadczeniobiorców Ośrodka Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich”

 

Informacja o otwarciu ofert (format PDF, rozmiar 206 KB)

 


23 październik 2019

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE

Postępowanie o udzielenia zamówienia na usługi społeczne o wartości mniejszej niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 750 000,00 euro, prowadzone zgodnie z art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.1843)


Przedmiotem zamówienia są: „Usługi opiekuńcze, w tym specjalistyczne oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi na rzecz mieszkańców miasta i gminy Ząbkowice Śląskie - Świadczeniobiorców Ośrodka Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich”

 

Szczegółowa treść ogłoszenia (format PDF, rozmiar 695 KB)

Istotne Warunki Zamówienia (format PDF, rozmiar 1765 KB)

 


25 września 2019

Wnioski 500+ - przypomnienie

Ośrodek Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich przypomina, że osoby, które nie złożyły jeszcze wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (500+), a chcą otrzymać świadczenie z wyrównaniem za okres od lipca 2019 r. do września 2019 r., muszą złożyć wniosek najpóźniej do 30 września 2019 r.

Przypomnijmy, że od 1 lipca 2019 r. świadczenie wychowawcze przysługuje na dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę.  Ponadto prawo do świadczenia wychowawczego nie jest już uzależnione od ustalenia alimentów na dziecko od drugiego rodzica w przypadku wniosków składanych przez rodziców samotnie wychowujących dziecko.

Wniosek można złożyć:

 • drogą tradycyjną (np. podczas osobistej wizyty w Ośrodku Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich);
 • drogą elektroniczną (za pomocą portalu Emp@tia, bankowości elektronicznej oraz PUE ZUS).

 


18 lipca 2019

Nabór uczestników do Dziennego Domu Senior+ w Ząbkowicach Śląskich

Nabór uczestników do Dziennego Domu Senior+ w Ząbkowicach Śląskich

 


17 lipca 2019

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 - PODPROGRAM 2018 – efekty

Logo PO PŻ 2014-2020

 1. Ośrodek Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich z terenu województwa dolnośląskiego przy współpracy Bankiem Żywności we Wrocławiu realizował Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2018 współfinasowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie wrzesień 2018 – czerwiec 2019.
 2. Osoby potrzebujące otrzymały bezpłatnie artykuły spożywcze:
  • warzywne i owocowe (groszek z marchewką, fasola biała, koncentrat pomidorowy, buraczki wiórki, powidła śliwkowe);
  • skrobiowe (makaron jajeczny, makaron kukurydziany bezglutenowy, ryż biały, kasza gryczana, herbatniki maślane),
  • mleczne (mleko UHT, ser podpuszczkowy dojrzewający),
  • mięsne (szynka drobiowa, szynka wieprzowa mielona, pasztet wieprzowy, kabanosy wieprzowe, filet z makreli w oleju),
  • cukier (cukier biały, miód wielokwiatowy),
  • tłuszcze (olej rzepakowy),
  • dania gotowe (gołąbki w sosie pomidorowym).
 3. Pomoc żywnościowa trafiła do 748 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej z terenu województwa dolnośląskiego, gminy Ząbkowice Śląskie.
 4. Wydaliśmy osobom potrzebującym:
  • 39,4144 ton żywności;
  • 3360 paczek żywnościowych;
 5. W ramach Podprogramu 2018 dla 80 osób korzystających z pomocy żywnościowej przeprowadzono 3 warsztaty edukacyjne w ramach działań towarzyszących:
  • Ekonomiczne – 2 spotkania dla  29 uczestników
  • Żywieniowe – 2 spotkania dla 27 uczestników
  • Kulinarne - 2 spotkania dla 24 uczestników

 


17 czerwca 2019

Program "Rodzina 500+" od 1 lipca 2019 - bez kryterium dochodowego

 

 

Więcej informacji znajdziesz w zakładce PROGRAM "RODZINA 500 PLUS"


29 maja 2019

Informacja o wynikach naboru na stanowisko koordynatora Dziennego Domu "Senior+"
w Ząbkowicach Śląskich

Informacja dotycząca wyniku naboru na satnowisko koordynatora Dziennego Domu "Senior+"

 


24 maja 2019

Ogłoszenie o naborze opiekunów prawnych i kuratorów osób ubezwłasnowolnionych

Ośrodek Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich prowadzi stały/ciągły nabór kandydatów do bazy opiekunów prawnych dla osób całkowicie ubezwłasnowolnionych i kuratorów dla osób częściowo ubezwłasnowolnionych.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru opiekunów prawnych i kuratorów osób ubezwłasnowolnionych

Informacja dotycząc przetwarzania danych osobowych

Kewstionariusz osobowy

 


17 maja 2019

Ogłoszenie o naborze na stanowisko koordynatora Dziennego Domu "Senior+"
w Ząbkowicach Śląskich

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich ogłasza nabór na stanowisko koordynatora Dziennego Domu "Senior+" w Ząbkowicach Śląskich.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru na stanowisko koordynatora Dziennego Domu "Senior+"

Informacja dotycząc przetwarzania danych osobowych

Kewstionariusz osobowy

 


8 kwietnia 2019

Informacja o wynikach naboru na stanowisko terapeuty zajęciowego w Dziennym Domu "Senior+" w Ząbkowicach Śląskich

Informacja dotycząca wyniku naboru na satnowisko terapeuty zajęciowego w Dziennym Domu „Senior+”

 


27 marca 2019

Ogłoszenie o naborze na stanowisko terapeuty zajęciowego w Dziennym Domu "Senior+" w Ząbkowicach Śląskich

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich ogłasza nabór na stanowisko terapeuty zajęciowego w Dziennym Domu Senior+ w Ząbkowicach Śląskich.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru na satnowisko terapeuty zajęciowego w Dziennym Domu „Senior+”

Informacja dotycząc przetwarzania danych osobowych

Kewstionariusz osobowy

 


26 marca 2019

Informacja o wynikach naboru na stanowisko terapeuty zajęciowego w Dziennym Domu "Senior+" w Ząbkowicach Śląskich

Informacja dotycząca wyniku naboru na satnowisko terapeuty zajęciowego w Dziennym Domu „Senior+”

 


12 marca 2019

Ogłoszenie o naborze na stanowisko terapeuty zajęciowego w Dziennym Domu "Senior+" w Ząbkowicach Śląskich

Kierownik Ośrodeka Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich ogłasza nabór na stanowisko terapeuty zajęciowego w Dziennym Domu Senior+ w Ząbkowicach Śląskich.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru na satnowisko terapeuty zajęciowego w Dziennym Domu „Senior+”

Informacja dotycząc przetwarzania danych osobowych

Kewstionariusz osobowy

 


25 lutego 2019

Ogłoszenie w sprawie naboru do Dziennego Domu "Senior+" w Ząbkowicach Śląskich

Logo Senior +

Ośrodek Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich ogłasza nabór uczestników do tworzonego Dziennego Domu Senior+ w Ząbkowicach Śląskich, który będzie miał siedzibę w Ząbkowicach Śląskich, Osiedle XX-lecia 52.

PLANOWANY TERMIN OTWARCIA DZIENNEGO DOMU „Senior+” - marzec 2019 rok

Dom przeznaczony jest dla 15 osób

 

Szczegółowe informacje dotyczące uczestnictwa w Dziennym Domu „Senior+”

Wniosek dotyczący przyjęcia do Dziennego Domu „Senior+”

Zaświadczenie lekarskie dotyczące skierowania braku przeciwwskazań do uczestnictwa w Dziennym Domu „Senior+” w Ząbkowicach Śląskich


17 grudnia 2018

Informacjia o godzinach otwarcia Ośrodka

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich w dniu 24.12.2018 rok (Wigilia Bożego Narodzenia) będzie czynny w godzinach od 7.30 do 13.30.

 


3 grudnia 2018

Projekt konkursowy RPDS.09.01.01-02-0076/17   pn. „Aktywna integracja – szansą dla wszystkich” w ramach Programu Operacyjnego RPO WD 2014-2020

Logo

 

Trening postaw przedsiębiorczości

W okresie 26-29 listopada 2018 r. 18 Uczestników Projektu „Aktywna integracja- szansa dla wszystkich” wzięło udział w treningu postaw przedsiębiorczości. Celem warsztatów była ocena potencjału uczestników pod kątem cech charakterystycznych dla postawy przedsiębiorczej oraz określenie możliwości rozwoju i wykorzystanie tych cech w życiu zawodowym.

Zajęcia odbyły się w dwóch grupach w wymiarze 32 h/gr.

 


20 listopad 2018

Projekt konkursowy RPDS.09.01.01-02-0076/17   pn. „Aktywna integracja – szansą dla wszystkich” w ramach Programu Operacyjnego RPO WD 2014-2020

Logo

 

Warsztaty równości szans kobiet i mężczyzn

W dniach 14 i 15 listopada 2018 r. dla 18 Uczestników Projektu odbyły się Warsztaty równości szans kobiet i mężczyzn, podczas których beneficjenci zapoznali się z zasadami równego traktowania kobiet i mężczyzn oraz aktualne problemy związane z wyzwaniami, jakie stawia współczesny rynek pracy w kontekście równości szans.

 


31 październik 2018

Projekt konkursowy RPDS.09.01.01-02-0076/17   pn. „Aktywna integracja – szansą dla wszystkich” w ramach Programu Operacyjnego RPO WD 2014-2020

Logo

 

Trening kompetencji życiowych

W okresie 15.10.2018 r. – 19.10.2018 r. oraz 22.10.2018 r. – 26.10.2018 r. dla 18 beneficjentów odbył się trening kompetencji życiowych w wymiarze 40 godzin (5 dni x 8 godzin). Trening dostarczył niezbędnej wiedzy i umiejętności w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności umożliwiających powrót lub właściwe funkcjonowanie w życiu społecznym oraz samodzielności życiowej. Celem warsztatów był trening służący nabyciu przez uczestników kluczowych kompetencji życiowych oraz podniesienie świadomości Uczestników projektu w zakresie roli czasu i podziału obowiązków w życiu prywatnym i przyszłej pracy zawodowej.

Zobacz fotorelacje z treningu kompetencji życiowych w ramach projektu „Aktywna integracja – szansą dla wszystkich”

 


8 listopad 2018

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

Logo PO PŻ 2014-2020

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich prowadzi dystrybucję artykułów spożywczych w Gminie Ząbkowice Śląskie w ramach  Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) – Podprogram 2018. Cztyaj więcej na temat Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020...

 


8 listopad 2018

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich informuje, że po ocenie ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia na świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi na rzecz mieszkańców miasta i gminy Ząbkowice Śląskie – Świadczeniobiorców Ośrodka Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich na okres od dnia 2 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r., wybrano jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez: NADZIEJA Opieka Pielęgniarstwo Rehabilitacja Sp. z o.o. Szczegółowe informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty. (format PDF, rozmiar 285 KB)

 


6 listopad 2018

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT NA USŁUGI SPOŁECZNE

 

Protokół z otwarcia ofert dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia na usługi społeczne: „Usługi opiekuńcze, w tym specjalistyczne oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi na rzecz mieszkańców miasta i gminy Ząbkowice Śląskie – Świadczeniobiorców Ośrodka Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich”. (format PDF, rozmiar 202 KB)

 


23 październik 2018

OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE

Postępowanie o udzielenia zamówienia na usługi społeczne o wartości mniejszej niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 750 000,00 euro, prowadzone zgodnie z art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986)


Przedmiotem zamówienia są: „Usługi opiekuńcze, w tym specjalistyczne
oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi
na rzecz mieszkańców miasta i gminy Ząbkowice Śląskie
- Świadczeniobiorców Ośrodka Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich”

 

Szczegółowa treść ogłoszenia (format PDF, rozmiar 706 KB)

Istotne Warunki Zamówienia (format DOC, rozmiar 504 KB)

 


17 wrzesnia 2018

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Logo

 

Komisja Ośrodek Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.: Usługi społeczne w zakresie aktywizacji uczestników projektu „Aktywna integracja-szansą dla wszystkich” została wybrana jako najkorzystniejsza oferta złożona przez wykonawcę: Grupa CSW DELTA Sp. z o. o..

Szczegółowe informacje dotyczące wybrania oferty (format PDF, rozmiar 226 KB)

 


11 wrzesnia 2018

Protokół z otwarcia złożonych ofert

Logo

 

Komisja Przetargowa przystąpiła do otwarcia złożonych ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie usług w zakresie aktywizacji 20 uczestników projektu „Aktywna integracja - szansą dla wszystkich”.

Protokół z otwarcia złożonych ofert (format PDF, rozmiar 232 KB)

 


29 sierpnia 2018

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE

 

Logo

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich ogłasza informację o zamówieniu na usługi społeczne w zakresie aktywizacji 20 uczestników projektu „Aktywna integracja - szansą dla wszystkich” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego ona lata 2014 – 2020, Działanie 9.1.1 Aktywna integracja – konkursy horyzontalne.

 

Szczegółowa treść ogłoszenia (format PDF, rozmiar 289 KB)

Warunki Zamówienia na Usługi Społeczne (format PDF, rozmiar 642 KB)

Załącznik nr 1 (format PDF, rozmiar 304 KB)

Załącznik nr 2 (format DOC, rozmiar 124 KB)

Załącznik nr 3 (format DOC, rozmiar 88 KB)

Załącznik nr 4 (format RTF, rozmiar 597 KB)

Załącznik nr 5 (format RTF, rozmiar 591 KB)

Załącznik nr 6 (format RTF, rozmiar 591 KB)

Załącznik nr 7 (format RTF, rozmiar 608 KB)

Załącznik nr 8 (format RTF, rozmiar 591 KB)

Załącznik nr 9 (format RTF, rozmiar 591 KB)

Załącznik nr 10 (format RTF, rozmiar 604 KB)

 

 


6 sierpnia 2018

Projekt konkursowy RPDS.09.01.01-02-0076/17 pn. „Aktywna integracja – szansą dla wszystkich” w ramach Programu Operacyjnego RPO WD 2014-2020

Logo

 

W miesiącu lipcu 2018 r. zakończyły się indywidualne spotkania 20 uczestników projektu z psychologiem i doradcą zawodowym.

Zobacz fotorelacje ze spotkań z psychologiem i doradcą zawodowym w ramach projektu „Aktywna integracja – szansą dla wszystkich”

 


6 sierpnia 2018

Projekt konkursowy RPDS.09.01.01-02-0076/17 pn. „Aktywna integracja – szansą dla wszystkich” w ramach Programu Operacyjnego RPO WD 2014-2020

Logo

 

Trening kompetencji społecznych

W okresie sierpień - wrzesień 2018 r. zaplanowany jest trening kompetencji społecznych w wymiarze 40 godzin (5 dni x 8 godzin). Trening dostarczy niezbędnej wiedzy i umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej, asertywnych zachowań, rozpoznawania i zmiany postaw życiowych, zmiany ograniczających przekonań, budowania zasobów, określenie wartości i celów radzenia sobie ze stresem w sytuacjach trudnych i konfliktowych.

 


11 lipiec 2018

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Logo

 

Szczegółowa treść zawiadomienia (format PDF, rozmiar 0,35 MB)

 


1 lipiec 2018

Projekt konkursowy RPDS.09.01.01-02-0076/17 pn. „Aktywna integracja – szansą dla wszystkich” w ramach Programu Operacyjnego RPO WD 2014-2020

Logo

 

Indywidualne doradztwo zawodowe

W indywidualnym doradztwie zawodowym uczestniczy 20 osób.

Doradca zawodowy spotka się z uczestnikami w miesiącu lipcu 2018 r.

Dla każdego uczestnika doradca zawodowy prowadzi poradnictwo w wymiarze 2 godzin.

 

Indywidualne spotkania z psychologiem

W indywidualnym spotkaniu z psychologiem uczestniczy 20 osób.

Psycholog spotka się z uczestnikami w miesiącu lipcu 2018 r. w wymiarze 2 godzin.

 


28 czerwca 2018

WNIOSKI DOT. ŚWIADCZEŃ NA OKRES 2018/2019

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich przypomina, że wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego będą przyjmowane od 1 sierpnia 2018 r. Natomiast od 1 lipca w/w wnioski można składać drogą elektroniczną poprzez Portal Informacyjno-Usługowy Emp@tia, Profil Zaufany, PUE ZUS oraz bankowość elektroniczną.

Logo Programu 500 Plus

Informujemy, że główne zasadny przyznawania świadczenia wychowawczego nie uległy zmianie. W dalszym ciągu świadczenie wychowawcze ustalane jest w kwocie 500,00 zł miesięcznie (niezależnie od dochodu) na drugie i każde kolejne dziecko w rodzinie, jak również na pierwsze dziecko jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800,00 zł netto. Jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne, świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1200,00 zł netto.

Aby zapewnić ciągłość wypłaty świadczeń, wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz funduszu alimentacyjnego należy złożyć do 31 października br., a w przypadku świadczeń rodzinnych do 30 listopada br.

 


4 czerwca 2018

WNIOSKI DOT. ŚWIADCZEŃ NA OKRES 2018/2019

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich przypomina, że od 1 sierpnia w tut. Ośrodku przyjmowane będą wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego. Natomiast od 1 lipca w/w wnioski można składać drogą elektroniczną poprzez Portal Informacyjno-Usługowy Emp@tia, Profil Zaufany, PUE ZUS oraz bankowość elektroniczną.

 


4 czerwca 2018

PROGRAM „DOBRY START”

 

Logo Programu Dobry Start

Ośrodek Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich informuje, że zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. realizować będzie nowy rządowy program „Dobry start”.

Program „Dobry start” to świadczenie wypłacane raz w roku w wysokości 300,00 zł przysługujące rodzicom, opiekunowi pranemu lub opiekunowi faktycznemu dziecka oraz osobą uczącym się - bez względu na dochody.

Świadczenie to przysługiwać będzie w związku z rozpoczęciem roku szkolnego przez dziecko lub osobę uczącą się do ukończenia 20. roku życia, a w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności - do ukończenia 24. roku życia.

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia dobry start przyjmowane będą w siedzibie tut. Ośrodka od dnia 1 sierpnia danego roku do dnia 30 listopada danego roku, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną – od dnia 1 lipca danego roku do dnia 30 listopada danego roku.

Ustalenie prawa do świadczenia dobry start oraz wypłata przysługującego świadczenia nastąpi w terminie 2 miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku wraz z dokumentami, przy czym w przypadku wniosków o ustalenie prawa do świadczenia dobry start złożonych wraz z dokumentami w lipcu lub sierpniu ustalenie prawa do świadczenia dobry start oraz wypłata przysługującego świadczenia nastąpi nie później niż do dnia 30 września.

Przyznanie świadczenia nie wymaga wydania decyzji. Decyzja będzie wydawana wyłącznie w przypadku odmowy przyznania świadczenia oraz rozstrzygnięcia w sprawie nienależnie pobranego świadczenia.

 


7 maja 2018

Projekt konkursowy RPDS.09.01.01-02-0076/17 pn. „Aktywna integracja – szansą dla wszystkich” w ramach Programu Operacyjnego RPO WD 2014-2020

Logo

 

Cel główny projektu:

Zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej oraz szans na zatrudnienie 20 osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej oraz zamieszkałych na terenie Gminy Ząbkowice Śląskie poprzez udzielenie wsparcia w pokonaniu ograniczających barier w okresie od 01.05.2018 r. do 30.04.2019 r.

Cele szczegółowe projektu i przewidywane efekty działania:

   1. nabycie, przywrócenie lub wzmocnienie kompetencji życiowych i społecznych
   2. wzrost umiejętności poruszania się po rynku pracy i aktywnego poszukiwania pracy
   3. zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych
   4. zdobycie zatrudnienia
   5. zwiększenie stopnia samodzielności poprzez pracę socjalną i świadczenia pieniężn

Grupę docelową projektu będzie stanowić 20 osób (18- Kobiet i 2- Mężczyzn) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osoby bezrobotne sprofilowane jako najbardziej oddalone od rynku pracy oraz osoby nieaktywne wymagające aktywizacji społeczno- zawodowej z terenu Gminy Ząbkowice Śląskie, będących klientami Ośrodka Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich w okresie 01.06.2018 – 30.04.2019). Wsparcie otrzyma 20 osób bezrobotnych. Planuje się, że wśród grupy docelowej będą 2 osoby z niepełnosprawnością. Działania projektowe oparte o przygotowaną ścieżkę reintegracji na podstawie indywidualnej diagnozy. Działania o charakterze zawodowym w połączeniu ze wsparciem z zakresu aktywizacji społecznej tworzą optymalne warunki do wzrostu aktywności społecznej i zwiększenie zdolności do uzyskania zatrudnienia przez uczestników projektu.

 


1 maja 2018

PROJEKT „AKTYWNA INTEGRACJA – SZANSĄ DLA WSZYSTKICH”

Logo do projektu Aktywna integracja - szansą dla wszystkich

Gmina Ząbkowice Śląskie/ Ośrodek Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich realizuje projekt współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Aktywna integracja – szansą dla wszystkich” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 9 Włączenie społeczne Działanie 9.1 Aktywna Integracja

Celem projektu jest zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej oraz szans na zatrudnienie 20 osób mieszkających na terenie gminy Ząbkowice Śląskie

 • Indywidualne doradztwo zawodowe
 • Treningi kompetencji społecznych, życiowych i postaw przedsiębiorczości
 • Zdobycie nowych kwalifikacji
 • Kursy/ szkolenia zawodowe, które zakończą się uzyskaniem certyfikatu
 • Indywidualne spotkania rozwojowe

Beneficjenci projektu objęci będą wsparciem finansowym w czasie trwania projektu
Dofinansowanie projektu z UE: 231 278,46 PLN

Szczegóły dostępne w biurze projektu:
OPS w Ząbkowicach Śląskich,
Osiedle XX-lecia 52, 57-200 Ząbkowice Śląskie
tel. 74 810 02 54

Plakat projektu Aktywana integracja - szansą dla wszystkich (format PDF, rozmiar 327 KB)

 


10 kwietnia 2018

OGŁOSZENIE O NABORZE UCZESTNIKÓW

Logo

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich ogłasza nabór uczestników do udziału w projekcie „Aktywna integracja - szansą dla wszystkich”. Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 9 Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.1 Aktywna integracja – konkursy horyzontalne współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach realizowanego projektu zapraszamy do udziału osoby zamieszkałe na terenie Gminy Ząbkowice Śląskie, które są bezrobotne, nieaktywne zawodowo, uprawnione do korzystania ze świadczeń pomocy społecznej. Poprzez udział w projekcie proponujemy formy wsparcia dobrane indywidualnie m.in. indywidualne doradztwo zawodowe, trening kompetencji społecznych, życiowych i postaw przedsiębiorczości, zdobycie nowych kwalifikacji, kursy i szkolenia, które zakończą się uzyskaniem certyfikatu, indywidualne spotkania rozwojowe i pomoc pieniężną. Nabór kandydatów do projektu odbędzie się od 01.05.2018 r. do 31.05.2018 r.

Zainteresowanych zapraszamy do biura projektowego, które znajduje się w Ośrodku Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich, Osiedle XX- lecia 52 w pokoju nr 4 w godzinach 730 – 1530.

 


10 kwietnia 2018

Projekt konkursowy RPDS.09.01.01-02-0076/17 pn. „Aktywna integracja – szansą dla wszystkich” w ramach Programu Operacyjnego RPO WD 2014-2020

Logo

 

Gmina Ząbkowice Śląskie / Ośrodek Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich realizuje projekt współfinansowany z Unii Europejskie w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na rzecz integracji społeczno – zawodowej z elementami usług specjalistycznego poradnictwa (zawodowego, rodzinnego, psychologicznego).

Projekt ma na celu poprawę sytuacji społeczno – zawodowej osób mieszkających na terenie gminy Ząbkowice Śląskie.

 

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Aktywna integracja – szansą dla wszystkich” (format PDF, rozmiar 302 KB)


14 grudnia 2017

OGŁOSZENIE O ZMIANIE WYBORU OFERTY NA USŁUGI SPOŁECZNE

 

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich informuje, że w dniu 13.12.2017 r. wybrany wykonawca złożył pisemną rezygnację z zawarcia umowy. Zatem do wykonania usługi wybrana została kolejna korzystna oferta spełniającą wymogi Istotnych Warunków Zamówienia - firma NADZIEJA Opieka Pielęgniarstwo Rehabilitacja Sp. z o.o..

Szczegółowa treść ogłoszenie (format PDF, rozmiar 1,86 MB)

 


05 grudnia 2017

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NA USŁUGI SPOŁECZNE

 

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich
zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Szczegółowa treść zawiadomienia (format PDF, rozmiar 3,93 MB)

 


16 listopad 2017

OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE

Postępowanie o udzielenia zamówienia na usługi społeczne o wartości mniejszej niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 750 000,00 euro, prowadzone zgodnie z art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz.1579)


Przedmiotem zamówienia są: „Usługi opiekuńcze, w tym specjalistyczne oraz
specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi na rzecz
mieszkańców miasta i gminy Ząbkowice Śląskie
- Świadczeniobiorców Ośrodka Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich”

 

Szczegółowa treść ogłoszenia (format PDF, rozmiar 641 KB)

Istotne Warunki Zamówienia (format PDF, rozmiar 193 KB)

Załączniki do Istotnych Warunków Zamówienia (format PDF, rozmiar 196 KB)

Załączniki do Istotnych Warunków Zamówienia (format DOC, rozmiar 55,3 KB)

Załączniki do umowy (format PDF, rozmiar 76KB)

Załączniki do umowy (format DOC, rozmiar 23,6KB)

 


28 lipiec 2017

Program "Rodzina 500 plus" - zmiany w ustawie

Ośrodek Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich informuje, że od 1 sierpnia 2017 r. zmieniają się przepisy ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci w zakresie ustalania prawa do świadczenia wychowawczego oraz wzoru wniosku oraz załączników do wniosku.

Główne zasadny przyznawania świadczenia wychowawczego nie ulegną zmianie. W dalszym ciągu świadczenie wychowawcze ustalane jest na okres od dnia 1 października do dnia 30 września roku następnego w kwocie 500,00 zł miesięcznie (niezależnie od dochodu) na drugie i każde kolejne dziecko w rodzinie, jak również na pierwsze dziecko jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800,00 zł netto. Jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne, świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1200,00 zł netto.

Zobacz zmiany dotyczące świadczenia wychowawczego na nowy okres 2017/2018...


11 marzec 2016

Program "Rodzina 500 plus" - WNIOSKI

Program Rodzina 500 plus

Urząd Miejski w Ząbkowicach Śląskich informuje, że realizacją Ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (program „Rodzina 500 plus”) w zakresie obsługi klientów, przyjmowania i analizy wniosków oraz wypłat świadczeń zajmować się będzie Ośrodek Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich.


26 luty 2016

Program "Rodzina 500 plus"

Program „Rodzina 500 plus” ruszy w całej Polsce już w kwietniu tego roku. To pierwsze tak szerokie wsparcie polskich rodzin po 1989 roku.


12 styczeń 2016

Formy pomocy jakie oferuje OPS

 

Zapraszamy na spotkanie dotyczące form pomocy dostępnych w naszym Ośrodku

Plakat informujący o spotkaniu dotyczącym form pomocy oferowanych przez OPS

 

Formy pomocy oferowane przez OPS

Wiecej szczególowych informacji znajdziesz w ulotce (format PDF, rozmiar 8,26MB)


23 grudzień 2015

Świadczenia rodzicielskie

Ośrodek Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich informuje, że od 1 stycznia 2016 roku wchodzi w życie nowelizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych wprowadzającej świadczenie rodzicielskie.


Świadczenie rodzicielskie będzie przysługiwać osobom, które urodziły dziecko, a które nie otrzymują zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego. Uprawnieni do pobierania tego świadczenia będą więc między innymi bezrobotni (niezależnie od rejestracji lub nie w urzędzie pracy), studenci, rolnicy, a także wykonujący prace na podstawie umów cywilnoprawnych. Także osoby zatrudnione lub prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, jeśli nie będą pobierały zasiłku macierzyńskiego będą mogły ubiegać się o świadczenie rodzicielskie.

Czytaj wiecej...


Ośrodek nieczynny

Uprzejmie informujemy, że w dniu 24 grudnia 2015 r. (Wigilia) Ośrodek Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich bedzie NIECZYNNY.

Za niedogodności przepraszamy.


28 październik 2015

Programy pomocowe

W ramach polityki rodzinnej w naszej Gminie Ząbkowice Śląskie został wprowadzony program pn. „Karta Ząbkowickiej Rodziny”, który jest wyrazem szacunku i uznania dla znaczenia wykonywanej pracy przez rodziców, zwłaszcza rodziców w rodzinach wielodzietnych.
Poznaj liste podmiotów publicznych z Gminy, które przystapily do programu.

W związku z powyższym chcemy poszerzyć krąg przedsiębiorców oferujących wsparcie dla rodzin wielodzietnych i jednocześnie chciałbym Państwa poinformować o nowo powstałej inicjatywie, która wchodzi w życie 1 listopada 2015 roku – programie „Ząbkowicka Karta Seniora”, który służyć ma poprawie sytuacji osób starszych, powyżej 65 roku życia. Więcej szczególow można przeczytać w zakładce "Zabkowicka Karta Seniorów".


03 grudzien 2014

Jarmark Bożonarodzeniowy 2014

Zachęcamy serdecznie do udziału w Jarmarku Bożonarodzeniowym – świątecznej imprezie dla całych rodzin! W programie wiele atrakcji: darmowa degustacja tradycyjnych potraw wigilijnych, żywa szopka bożonarodzeniowa, bezpłatne przejażdżki kucykiem dla dzieci, koncerty zespołów, konkursy, do nabycia regionalne swojskie produkty i ręcznie wykonane świąteczne ozdoby. Daj się ponieść magii świąt i bądź w tym dniu razem z nami!

W jarmarku udział weźmie udział  ok. 50 wystawców. Świąteczne stragany wypełnione będą produktami i ręcznie wykonanymi, świątecznymi wyrobami prosto od lokalnych przedsiębiorców, rzemieślników i rękodzielników. Pierniki, miody, kartki, dekoracje, stroiki, ciasta, zabawki oraz wiele innych – to wyjątkowa okazja do zakupów upominków pod choinkę.

Odwiedzającym jarmark czas umilą występy zespołów kół gospodyń wiejskich oraz koncerty lokalnych artystów. Przeprowadzone i rozstrzygnięte zostaną konkursy  „Choinka Babuni”, „Stroik Świąteczny” oraz „Potrawa świąteczna naszych przodków” – na uczestników czekają wspaniałe nagrody rzeczowe!
Spędźmy wspólnie ten magiczny, przedświąteczny czas – zapraszamy mieszkańców i gości do udziału – ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE, RYNEK, 13 GRUDNIA, godz.11.00 – 16.00.

 

Jarmark Bożonarodzeniowy realizowany jest dzięki Europejskiemu Funduszowi Rolnemu na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Europa inwestująca w obszary wiejskie. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, oś IV LEADER, działanie 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju”.


01 lipiec 2014

Informacja dla opiekunów

Zgodnie z art. 8 ustawy z 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz.U z 2014 poz. 567) informuję, o możliwości złożenia w Ośrodku Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich wniosku o przyznanie zasiłku dla opiekuna. 

W dniu 15 maja 2014r. weszła w życie ustawa 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, która określa warunki nabywania oraz zasady ustalania i wypłacania zasiłków dla opiekunów osobom, które utraciły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego z dniem 1 lipca 2013r. na podstawie art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1548 oraz z 2013 r. poz. 1557).

Czytaj wiecej...


01 lipiec 2014

Karta Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzinom z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu. Karta jest wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci - do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 lat. Osoby niepełnosprawne otrzymają kartę na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności. 

Karta oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień. Jej posiadacze będą mieli możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju.

Zniżki mogą oferować nie tylko instytucje publiczne, ale również przedsiębiorcy prywatni. Przystępując do programu zyskują prawo do posługiwania się znakiem „Tu honorujemy Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny”.

W Gminie Ząbkowice Śląskie Kartę przyznaje Ośrodek Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich na wniosek członka rodziny wielodzietnej.

Czytaj wiecej...


01 lipiec 2014

„Ząbkowicka Rodzina” – program pomocowy dla rodzin wielodzietnych

Z inicjatywy Burmistrza Marcina Orzeszka, pragnąc wyjść naprzeciw rodzinom wielodzietnym, w marcu 2013 r. Rada Miejska Ząbkowic Śląskich podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia programu „Ząbkowicka Rodzina”. Program oferuje pakiet zniżek w opłatach za korzystanie z oferty instytucji kultury, sportu, rekreacji i turystyki oraz zniżki na zakup produktów i usług lokalnych przedsiębiorców.

Czytaj wiecej...


22 luty 2013

Dyżury Kuratorów i Pracowników Socjalnych w ramach Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw

Ośrodek Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich informuje, iż w dniach od 25 lutego do 2 marca 2013 r. organizowane są obchody „Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw”.
W akcji będą brać udział Kuratorzy Zawodowi I i II Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej oraz Pracownicy Socjalni tutejszego Ośrodka.

Dyżury będą pełnione w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śl., Oś. XX-lecia 52, od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 18:00 oraz  w sobotę w godzinach od 10:00 do 13:00.


04 luty 2013

Pomoc ofiarom pożaru

W wyniku pożaru, który miał miejsce 30 stycznia 2013 roku w Ząbkowicach Śląskich, przy ul. Kamienieckiej, podczas którego uległ spaleniu jednorodzinny budynek mieszkalny. 5 osobowa rodzina w tym 3 dzieci w wieku od 2 do 12 lat pozostała bez dachu nad głową i bez dobytku. W związku z tą tragedią Marcin Orzeszek Burmistrz Ząbkowic Śląskich podjął działania mające na celu zapewnienie wszechstronnej pomocy oraz zamiar odbudowy budynku, bowiem poszkodowani w pożarze nie będą w stanie samodzielnie takich działań podjąć, ponieważ niedawno wzięli kredyt na jego remont, stąd nie dysponują obecnie środkami finansowymi.

Zwracamy się zatem do mieszkańców oraz lokalnych przedsiębiorców, z prośbą o wsparcie finansowe jak i rzeczowe, w tym materiały budowlane na odbudowę domu.
Akcja zbiórki darów oraz środków pieniężnych już się rozpoczęła w związku z powyższym bardzo dziękujemy pierwszym darczyńcom.


Wszystkie osoby chcące przyłączyć się do pomocy rodzinie, którą spotkała ta tragedia proszeni są o kontakt (poniedziałek-piątek):
w sprawie pomocy rzeczowej w postaci: artykułów gospodarstwa domowego, wyposażenia mieszkania z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich: e-mail: opszabk@poczta.onet.pl, Anna Deko – Zinkiewicz (074) 8 100 254, Monika Basarab – (074) 8 100 254.
w sprawie pomocy rzeczowej w postaci materiałów budowlanych oraz zbiórki pieniędzy z Sekretarzem Gminy Ząbkowice Śląskie Iwoną Aibin - tel. 74 8 165 310 lub 603 058 174, e-mail: iwona.aibin@zabkowiceslaskie.pl.


W porozumieniu z Gminą Ząbkowice Śląskie zbiórkę pieniężną przeprowadza FUNDACJA DOBRYCH DZIAŁAŃ z Ząbkowic Śląskich. Wpłat można dokonać w okresie od 4 lutego 2013 r. do 31.03.2013 r. na podany poniżej numer konta bankowego:
Bank Spółdzielczy o/Ząbkowice Śląskie nr konta 18 95330004 2001 0014 9855 0001  z dopiskiem „dla pogorzelców z Ząbkowic Śląskich”.
Po zakończonej zbiórce do publicznej wiadomości podane zostanie „Sprawozdanie z przeprowadzonej zbiórki publicznej”.


17 luty 2012

Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw

Ośrodek Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich informuje że w ramach  „Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw” w dniach 20 – 25 lutego 2012 roku, w siedzibie Ośrodka w Ząbkowicach Śląskich, Osiedle XX - lecia 52 będą pełnione wspólne dyżury: Kuratorów Zawodowych Rodzinnych i Nieletnich oraz Kuratorów Zawodowych ds. Dorosłych Sądu Rejonowego w Ząbkowicach Śl., funkcjonariuszy Policji KPP w Ząbkowicach Śl., Pracowników Socjalnych tut. OPS oraz członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego, którzy będą udzielać porad ofiarom przestępstw.

Dyżury będą pełnione:

poniedziałek – piątek w godz. 10.00 – 18.00, sobota – godz. 10.00 – 13.00.


05 pazdziernik 2011

 

WAŻNE DLA OSÓB POBIERAJĄCYCH ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE

 

Komunikat w sprawie rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

Rada Ministrów, w dniu 27 września 2011 r., przyjęła uchwałę ustanawiającą rządowy program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

Uchwała przewiduje, że osoby mające w listopadzie i grudniu 2011 r. prawo do świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r., Nr 139, poz. 992, z późn. zm.), otrzymają dodatkowe świadczenie w wysokości 100 zł miesięcznie. Pomoc będzie przyznawana na wniosek ww. osób

 

W dniu 4 października 2011 r., Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji, wskazanego wyżej, rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

Zgodnie z przepisami rozporządzenia, pomoc będzie wypłacana w przyjętym w danej gminie terminie wypłaty świadczenia pielęgnacyjnego w listopadzie i grudniu 2011 r. Będzie ją przyznawał i wypłacał organ właściwy realizujący w danej gminie świadczenia rodzinne (w gminie Ząbkowice Śląskie - Ośrodek Pomocy Społecznej).

 

Osoba mająca ustalone prawo do świadczenia pielęgnacyjnego musi złożyć do ww. organów wniosek o przyznanie pomocy (nie został określony wzór takiego wniosku co oznacza, że jego forma jest dowolna). Wniosek powinien zostać złożony w terminie do 31 października 2011 r. Osoby, którym świadczenie pielęgnacyjne za miesiąc listopad lub grudzień 2011 r. będzie przyznane po 31 października 2011 r., wniosek o przyznanie pomocy powinny złożyć w terminie 7 dni od dnia, w którym decyzja o przyznaniu prawa do świadczenia pielęgnacyjnego stała się ostateczna.

Wnioski złożone po upływie ww. terminów zostaną pozostawione bez rozpoznania.


Pomoc będzie realizowana ze środków budżetu państwa.

Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem ogłoszenia.

(tekst uchwały i rozporządzenia dostępny na stronie internetowej MPiPS)


21 luty 2011

Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw

Wzorem lat ubiegłych od 21 do 26 lutego Ministerstwo Sprawiedliwości we współpracy z sądami, prokuratorami oraz organizacjami pozarządowymi organizuje Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw, do którego aktywnie włączają się policjanci wszystkich pionów.

Tak jak przed laty policjanci aktywnie włączają się w obchody Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw. Zostały uruchomione punkty konsultacyjne dla ofiar przestępstw, gdzie policjanci, pracownicy socjalni, psychologowie z instytucji współpracujący z Policją udzielają pomocy ofiarom.

Każdy, kto chce uzyskać informację lub pomoc prawną winien zgłosić się do siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej w Ząbkowicach ¦ląskich na Osiedlu XX - lecia 52, gdzie policjanci oraz pracownicy socjalni będą pełnili dyżury:

 • 21.02 - 24.02.2011 (od poniedziałku do czwartku) w godz. od 10.00 do 14.00 - sierż. Marzena Chwedeczko,
 • 21.02 - 25.02.2011 (od poniedziałku do piątku) w godz. od 14.00 do 18.00 - asp. Piotr Szydełko,
 • 25.02.2011 (piątek) w godz. od 10.00 do 14.00 - asp. Robert Kolano,
 • 26.02.2011 (sobota) w godz. od 10.00 do 13.00 - asp. sztab. Zbigniew Lewandowski.

Wszelkie działania mają na celu przede wszystkim uświadomienie ofiarom, że mogą uzyskać pomoc a także spowodować wzrost zaufania wobec działań podejmowanych przez Policję.

© 2024 OPS Ząbkowice Śląskie